سلام، رمان بسیار زیبایی است اما متاسفانه ناقص!
لطف کنید ادامه اش را هم بگذارید .