antalya escort

دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری

دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری

در پست دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری برای شما عزیزان رمان عاشقانه آماده کردیم در مورد یه آقای پلیس مغرور و یه خانم نویسنده شیطونهکه این آقای پلیس ما بنا به دلایلی مجبور میشه بادیگارد  این خانم نویسنده ناخواسته این آقای پلیسو مجبور به کارایی میکنه که واسه آقای پلیس تصورشم وحشتناکه…

دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری

 

نام رمان : بادیگارد اجباری

نویسنده :  فائزه بهشتی راد کاربر رمان فوریو

تعداد صفحات : 324

ژانر : پلیسی , عاشقانه , کلکلی

+ نسخه جدید جایگزین شد

دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری

دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری

خلاصه رمان :

رمان من درمورد یه آقای پلیس مغرور و یه خانم نویسنده شیطونه

که این آقای پلیس ما بنا به دلایلی مجبور میشه بادیگارد این خانم نویسنده بشه

و این خانم نویسنده ناخواسته این آقای پلیسو مجبور به کارایی میکنه که واسه آقای پلیس تصورشم وحشتناکه…

قسمت های ابتدایی این رمان را با هم می خونیم :

اه لعنتی دلم نمی خواد این ماموریت و برم، آخه خیر سرررم سرررگردم حام برم
ب شم محافظ شخ صی یه جوجه نوی سنده جون کاراش خیلی خوبه و شهرت
جهانی پیدا کرده اه نمیخوام!
صدای در بلند شد!
– بفرمایید!
سروان رضوی اومد تو اتاق و احترام گذاشت!
با سر بهش اشاره کردم که چکار داری؟
سروان رضوی – جناب سرگرد جناب سرهنگ تو اتاق شون منتظرتون هستن!
عصبی نگاش کردم که ترسید و دستپاچه گفت:
– اجازه ی مرخصی میدید قربان؟
بادیگارد اجباری 7
حرصی گفتم:

دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری

– مرخصی!
رضرروی احترام گذاشررت و رفت منم از اتاق اومدم بیرون و رفتم اتاق جناب
سرهنگ و در زدم!
سرهنگ سمیعی – بیاتو!
درو باز کردم و رفتم تو اتاق و احترام نظامی گذاشتم.
سرهنگ سمیعی – رستاخیز چرا اینجوری اومدی؟ مگه قرار نبود امروز واسه
محافظت از خانم بزرگمهر بری؟
– جناب سرهنگ تو سه تا ویلا اون همه بازیگر خواننده هست واسه همه شون
ده تا محافظ گذاشتید اونوقت این جوجه نویسنده باید محافظ شخصی داشته
باشه! آخه چرا؟

دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری

سرهنگ سمیعی اخم وحشتناکی کرد و عصبی گفت:
سرهنگ سمیعی – یعنی تو نمیدونی چرا باید ازش محافظت کنی؟ چون اون
بیشررتر از بقیه در خهره چون هم معروف تره هم محبوب تر، زود برو خونه و
وسررایل تو جمن کن و بیا، یا ماه تا برنامه مونده به اندازه ی یا ماه لباس
بردار!
دارم میرم خونه ی خودم دیگه چرا لباس بردارم؟
بعد به ساعتش نگاه کرد و گفت:
سرهنگ سمیعی – امن ساعت هشته ده اینجا باش!

دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری

– ولی جناب سرهنگ…
سرهنگ سمیعی نزاشت بقیه حرف مو بزنم و عصبی بهم توپید:
سرهنگ سمیعی – رستاخیز مگه نشنیدی چی گفتم؟ زود برو وسایل تو جمن
کن و بیا!
با لحن ناراحتی گفتم:
– وسایلم تو اتاقمه!
بادیگارد اجباری 9
سرهنگ سمیعی لبخند زد و گفت:
سرهنگ سمیعی – خوبه پس خودت با راننده ون میری دنبال خانم بزرگمهر.
خواستم چیزی بگم که ادامه داد:

دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری

سرررهنگ سررمیعی – دم در ون منتظرته همون ون میبرتت فرودگاه و وقتی
هواپیما خانم بزرگمهر فرود اومد ماموریتت شروع می شه و کارت و شروع می
کنی، تاکید میکنم چیزی به خانم بزرگمهر نمیگی که باعث رنج شش ب شه، تو
امن فقط بادیگارد ایشونی نه یه سرگرد نیرو انتظامی مفهوم شد؟
یه آشی واسش بپزم روش یه وجب روغن باشه.
– بله قربان!
سرهنگ سمیعی – مرخصی!
احترام گذاشرتم و از اتاق جناب سررهنگ اومدم بیرون، خیلی عصربی ام، این
همه ماموریت چرا باید برم محافظ شخصی یه جوجه نویسنده ی بیست ساله
بشرم؟ اه… رفتم تو اتاقم و سرا مو برداشرتم و از آگاهی خاری شردم یه ون
مشررکی حدود بیسررت متر اونور تر پار شررده بود رفتم سرروار شرردم و رو یه
صندلی نشستم!

دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری

– حرکت کن!
بی حرف راه افتاد.
بعد از نیم سراعت رسریدیم فرودگاه، از ماشرین پیاده شردم و رفتم داخل و تو
سررالن انتظار منتظر موندم، بعد از نیم سرراعت هواپیمای جوجه خانم فرود
اومد، آخه دختره ی… ماله الی الله چرا عکس تو پخش نکردی؟ من امن
بین این همه آدم از کجا بفهمم تو کدوم یکی هسررتی؟ همینهور داشررتم به
مسررافرا نگاه میکردم که ببینم میتونم تشررخی بدم این جوجه کدوم یکیه یا
نه؟)خخخ به یه نویسنده ی معروف اونم با شهرت جهانی میگه جوجه(
+ آقای رستاخیز؟

دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری

برگشتم ببینم کیه که یه دختر بچه هفده هجده ساله با پوست سفید و چشمای
قهوه ای و دماغ متناسب و لبای قلوه ای صورتی بود، اخمامو کشیدم تو هم و
گفتم:
– بله خودم هستم امرتون؟

دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری

دانلود رایگان رمان بادیگارد اجباری

راهنما

برای دریافت رمان کافی است بر روی لینک دانلود کلیک راست نموده و گزینه save as link را بزنید

 

رمان بادیگارد اجباری,

دانلود رمان بادیگارد اجباری  برای موبایل,

عکس شخصیت های رمان بادیگارد اجباری,

دانلود رمان بادیگارد اجباری apk,

دانلود رمان بادیگارد اجباری نگاه دانلود,

رمان بادیگارد اجباری  قسمت اول,

دانلود رمان بادیگارد اجباری نسخه apk,

دانلود رمان بادیگارد اجباری apk,

رمان بادیگارد اجباری قسمت اخر, رمان,

رمان نودهشتیا,

رمان های زیبا و خواندنی,

رمان معشوقه ۱۶ ساله,

رمان اشتباه شیرین,

رمان مستانه عشق,

سایت باغ رمان,

رمان شام مهتاب,

دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های فائزه بهشتی راد

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل