خانه » رمان های عاشقانه » دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

در دانلود رایگان رمان دوستی ابدی رمان عاشقانه جدیدی برای شما عزیزان قرار داده ایم که در مورد ۸تا دوست که از بچگی باهم بودن وحالا دیگه بزرگ شدن وهرکدوم وارد مرحله جدیدی از زندگیشون شدن …

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

نام رماندوستی های ابدی 

نویسنده : سمیرا نظری 

تعداد صفحات : 106

ژانر :  عاشقانه , اجتماعی 

خلاصه رمان :

درکنار هم یا کیلومترها دورازهم خواهرها با قلب هاشون بهم متصل اند. 

دوستی های ابدی داستان ۸تا دوست که از بچگی باهم بودن وحالا دیگه بزرگ شدن وهرکدوم وارد مرحله جدیدی از زندگیشون شدن ……….

قسمت ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

همی شه فکرمیکردم د ست به قلم شدن راحته اما حالا میبینم که چقدر سخته
ادم هرچی روکه براش رقم خورده رو روی کاغذ بیاره را ست که میگن عمر ادم
مثل برق وباد میگذره انگارهمین دیروز بود با ریحانه وحنانه) دوقلو بودن(سایه
و سمممانه ومعمممومه ومریم ومهرانه تو دبسمتان ف ممیلت تو یه کلاس دوسمت
شدیم.

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

راستی منم حسنا هستم ته تغاری حاج رحیم رئوف همیشه این اسم بهم قدرت
واعتماد به نفس میداد .
خلاصمه ما ۸نفر از دبسمتان باهم بودیم وهرسمال باهم به کلاس بالاتر میرفتیم
وای که چه روزایی بود حتی یاداوریش هم لذتبخشممه .این همه سممال دوسممتی
پیوند عمیقی بین ما به وجود اومده بود مثل خواهر توهر شرایطی کنارهم بودیم
حتی حالا که دیگه از دوران طلایی دبسممتان چندسممالی ذشممته بودوموق
انتخاب رشممته هم ازهم جداشممده بودیم .ریحانه وحنانه ومهرانه ومریم رفتن
طراحی دوخت )چون مادر حنانه اینا مزون لباس داشمممت وریحانه وحنانه
ومریم ومهرانه مدام اونجا بودن وحسممابی کمکش میکردن وحسممابی به این

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

ر شته علاقه دا شتن( سایه رفت تجربی )چون شغل خانواد ی شون بود همه یا
پزشممب بودن یامرتبب با پزشممکی(معمممومه ومنوسمممانه هم رفتیم انسممانی
)معمومه به معلمی خیلی علاقه داشت .من روانشناسی.سمانه شیفته وکالت
دوستی های ابدی 5
بود(همگی موق انتخاب رشممته به رشممته دانشممگاهیمونم فکرکرده بودیم البته
نا فته نمونه بعداز کلی مشاوره تحمیلی به این رشته هارسیدیم.

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

مهرماه اومدو سرمون بادرس ومدر سه ح سابی م شغول بود پنج شنبه غروبا
تو کا فه مسممعودبرادر مهرا نه دورهم جم میشمممدیم کلی حرف میزدیمو
میخندیدیم.البته بع ممی وقتا هم توخونه یکیمون جم میشممدیم.دو سممه ماه
بیشتر از مدرسه ها نگذشته بود که معمومه تو روه از هممون خواست بریم
پاتوق)کافه م سعود(هرکدوم دلیلشو ازش پرسیدیم فت بریم اونجاتا توضیح
بده -همگی داشتیم از فوضولی میمردیم راس ساعت پنج همه اونجا بودیم .
معمومه بعد دوساعت من من کردن تازه شروع به تارف کرد بچه ها ممنون که
اومدید واقعا به هم فکریتون احتیاج داشتم تا اومد تارفاشو ادامه بده سایه یهو
داد زد خوب جونت بالا بیاد بگو دیگه کشممتی مارو همه تعجک کردیم )اخه
سایه اصلا اهل اینجور ادبیات نبود(وهمزمان زدیم زیر خنده.

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

معمومه:راست میگی میرم سراصل مطلک بچه پسرداییم میلادو یادتونه )همه
میشناختیمش(میخواد بیاد خواستگاریم
سمانه:اینکه خیلی خوبه خره )اوج محبت سمانه همی شه کلمه خره بود(مگه
نمی فتی از بچگی ازش خوشت میاد
مع مومه:اره همی شه ارزوم بود اونم به من فکرکنه اما میدونید که اینجا نی ستن
شمال زند ی میکنن
سایه:خوب شمال باشه

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

معمممومه:میگم میخوادبیاد خواسممتگاری ا ه جواب مثبت بدم باید منم برم
اونجا اونوقت از شما دور می شم واین برام قابل ه م نی ست طاقت این همه
دوری وندارم
من:درست چی میشه
معمومه:درسمو که ادامه میدم میلاد باهاش مشکلی نداره
من:خوب پس حرفاتونم زدید چشممون روشن
معمممومه:نخدا زندایم به مامانم فته مگه میشممه حرف بزنم وبه شممما چیزی
نگم

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

ریحانه وحنانه:فکر نمیکنی خیلی زودباشممه-مگه ماچند سممالمونه از حالا
خودمونو در یر زند ی متاهلی کنیم
مهرانه رو کردبه منو و فت تواین طورشمرایب خات توهمیشمه بهترین مشماوره
رومیدی نظرتوچیه؟؟
معمومه به چشمای حیرون اره حسنا تو نظرت چیه؟
من:والا چی بگم این ق یه باهمیشه فرق داره شوخی نیست که ازدواجه بحث
یه عمر زند یه
معمومه:حالا ا ه توبودی چیکار میکردی

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

من:اما من جای تو نی ستم مع مومه جان اما من اح ساس میکنم تو ت ممیمتو
رفتی وتو دلت قند اب شده که میلاد اومده خواستگاریت
معمومه با دلخوری هنوز که نیومده
من:خوب میخواد بیاد دیگه
معمومه :حسنا خیلی بی انمافی اینقدراهم ذوقی نیستم
من:معمممومه جون ماباهم تارف نداریم که هممون میدونیم توچقد میلادو
دوسممت داری الانم دودلیت فقب بخاطر ماسممت.اما واقعیت اینه مادیگه بچه
نیستیم وباید قبول کنیم دیگه کم کم با انتخاب رشته دانشگاه ازدواج یا هرچیز
دیگه رفت وامدمون کمتر می شه اما میتونیم با روه با تلفن پیامب همی شه ازهم
باخبر باشیم

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

مع مومه که دیگه فب کنم دیگه قان شده بود فت را ست شو بخواید ازهمون
بچگی ازمیلاد خوشممم می اومد اما هیو وقت فکر نمیکردم اونم همیشممه به
فکرمن بوده اخه خیلی مغروره خیلیم خوشگله دیدیدبهشوکه
مهرانه:چیش خیلی خوشگله والا تواز اون خیلی سرتری قدبلند چشم درشت
ابروی کمون از همه مهمتر بینیته که کوچیکه وعمل نمیخواد
هممون زدیم زیر خنده اخه میلاد بینیشممو عمل کرده بودومهرانه تیکه انداخت
به معمومه تاخودش ودست کم نگیره

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

دانلود رایگان رمان دوستی ابدی

راهنما

برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود.

دانلود رمان عاشقانه دوستی ابدی,رمان عاشقانه دوستی ابدی, رمان دوستی ابدی رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور دوستی ابدی, رمان عاشقانه صحنه دار دوستی ابدی, رمان عاشقانه ایرانی دوستی ابدی, رمان عاشقانه کوتاه دوستی ابدی, رمان عاشقانه ۹۸ia دوستی ابدی, رمان عاشقانه خارجی دوستی ابدی, رمان عاشقانه پلیسی دوستی ابدی, رمان عاشقانه دانلود دوستی ابدی, دوستی ابدی,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان دوستی ابدی,دانلود رمان دوستی ابدی برای موبایل,عکس شخصیت های رمان دوستی ابدی,دانلود رمان دوستی ابدی apk,دانلود رمان دوستی ابدی نگاه دانلود,رمان دوستی ابدی قسمت اول,دانلود رمان دوستی ابدی نسخه apk,دانلود رمان دوستی ابدی apk,رمان دوستی ابدی قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های سمیرا نظری

 

معادله راحل کنید *

طراحی ها
تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو98 LOVE98.IR و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است