maltepe escort alanya escort pendik escort http://www.pendikliler.com/ Passion Dubai Escort New Dubai Escort jigolo arayan bayanlar jigolo istanbul jigolo olmak istiyorum jigolo ajansı beykent koltuk doseme ankara escort porno izle ankara escort ankara escort ankara escort istanbul escort şirinevler escort antalya escort istanbul escort beylikdüzü escort besyol kiz yurtlari umraniye escort bahcesehir escort bahcesehir emlak
antalya escort pendik escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

در دانلود رایگان رمان فرشته مرگ رمان عاشقانه دیگری را برای شما قرار دادیم که در مورد ازدواج زوریو بعد عشق یا مدلای دیگه نیست این داستان دختریه که برای گرفتن حقش از کسی که تمام زندگیشو نابود کرده تبدیل به یه فرشته ی مرگ شده…

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

نام رمانفرشته ی مرگ

نویسنده : نیلوفر صبوری 

تعداد صفحات : 129

ژانر :  غمگین , عاشقانه

خلاصه رمان :

قصه ی این رمان عاشقی تو یک نگاه یا ازدواج زوریو بعد عشق یا مدلای دیگه نیست این داستان دختریه که برای گرفتن حقش از کسی که تمام زندگیشو نابود کرده تبدیل به یه فرشته ی مرگ شده…

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

صدای نفسای تندو عمیقشو میشنیدمبا ترس گفت
.اریستا تو اشتباه میکنی اون انتقام میگیره .اون انقام منو میگیره. داداشم زندت
نمیزاره
-هه ساکت شو احمق هیچ کس نمیتونه حتی به اری ستا د ست بزنه ا شهدتو
بخون تو دیگه اخر کاری
.اریستا من دوست دارم باور کن
ضامن کلتمو کشیدمو گذاشتم رو شقیقش که با گریه گفت
.تروخدا خواهش میکنم اریستا التم…..
ماشه رو کشیدمو تخ…تموم جنازش افتاد جلو پام به خونش که پاشیده بود رو
تخت نگاه کردم

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

-احمق جون این یه جنگه توش بخشششش وجود نداره فقم مرگه از خونه زدم
بیرونو سوار Bmw مشکی خوشگلم شدم تمام زندگی من سیاه رنگی توش جا
نداره جلوی در ویلا که رسششیدم با ریموت بازش کردمو رفتم داخک که نمای
ویلا نمایان شدو چشمم خورد
به اتیلا ادم کش معلم استاد همه کسم و هیچ کسم اومد جلو گفت
اتیلا.تموم مش کردی؟
.اره کیس جدید کیه؟
اتیلا.فردی به اسم ساماد دختر بازحرفه ای …….
فرشته ی مرگ 5
-ادرس
اتیلا.اریستا برای امروز بسه…

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

-ساکت گفتم ادرس
ادر سو بهم گفت رفتم بالا لبا ساموعوض کردمو پریدم پ شت ما شینو سمت
سوژه بعدی روندم
.خودشه اینجاس کافی شاپ دارک هات) یعنی قلب سیاه(
رفتم نشششسششتم پشششت یه میزو سششفارش قهوه دادم چش گردوندم تا پیداش کنم
دیدمش سر یه میز با چنتا
دخترو پسر نشسته بود چشمش بهم بود وقتی دید نگاش میکنم سرشو به معنی
سلام تکون داد که با زور لبخند زدمو با سر جواب دادم که بلند شد اومد سمتم
ساماد.سلام میتونم بشینم؟
.بعله البته بفرماید
دستشو اور جلو گفت

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

ساماد.ساماد هستم
با ناز دستمو گذاشتم تو دستشو گفتم
.اریستا اری صدام میکنن خوش بختم
ساماد.هم چنین
یه هفته بعد
تو ماشین نشسته بودمو به سرعت سمت ویلا میروندم ساماد تو دام افتاده بود
یه هفته از اون روز میگذره
بلوتوث هنزفریو روشن کردمو زنگ زدم به اتیلا

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

اتیلا.الو
.اتیلا ماشین کارو اماده کن وقتشه
اتیلا.اماست منتظرتم
به خونه رسیدم تیپ همیشگیوزدمو سرتاپا مشکی ارایش مشکی با لبای قرمز
کلت خو شگلمو، پنجه، بوک سو وچاقومم جا ساز کردم سوار ما شین شدمو
روندم سمت
خونش اروم از دیوار پریدم تورفتم داخک رفتم تو اتاقی که ساماد میخوابید صدا
خفه کنو بسششتمو رفت بالا سششرش هه تو ب ک یه دختر با وعن ناجور گفته
بودعاشششقمه هه حقته پس باید تقاپ پس بده پارا اب بالا سششرشششو ریختم
روشون که جفتشون پریدن و ماساد با ترس گفت
ماساد.ا……….اری……..اریستا……..تو
من….باور کن فقم…

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

.هیشششششششش ساکت
.وقت مرگته
کلتو گرفتم سمتش که دختره به گریه افتاد رفت جلوی ماساد وایستاد
دختره.توروخدا کاریمون نداشته باش ما عاشق همیم میخوایم ازدوا….
ماشه رو چکوندم تو سرش که خونش پاشید به ماساد
بابهت به جنازه دختره نگاه کردو گفت
ماساد.تو کی هستی چیکارش کردی دیونه
.خفه شو چون حالا نوبت تو تو باید تقاپ

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

پس بدی
رفت سمت کلتش که رو عسلی بود برش داره که داد زدم
.ساماد
برگشت طرفم که م زشو پکوندم
به جنازش یه لگد زدمو از روش گذ شتم سرم خیلی درد میکرد باز این میگرن
لعنتی افتاد به جونم روندم سشمت خونه درو باریموت بازکردم داخک سشالن که
شدم بلند صدا زدم
-غزال ؟عزاله؟؟

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

غزاله با سرعت از اشپز خونه در اومد زنی حدو 67 ساله تپول مپول
غزال.جانم خانم جان بفر ماید؟
-حمومو اماده کن دوتا هم مسکن برام بیار باز این میگرن لعنتی گرفت
غزال.چشم خانوم
به سشمت طبقه بالا اتاقم رفتم لباسشامو بایه سشارافن بلند مششکی عوض کردم
قرصی که غزال اوردخوردمو بالباس تو وان اب داغ دراز ک شیدم دوش حمومم
باز کردمو
تنظیم کردم رو سشرم که باششدت اب ولرم روبه داغ بریزه روم خیلی اروم پلکام
بسته شدو رفتم تو خلسه
بابا.تو باعث ابرو ریزی من شدی من دیگه دختری به اسم اریستاندارم
مامان.چرا باما این کارو کردی مگه چی کم گذاشتیم برات ها؟؟
.ار ….یس…….تااا

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

.باچه رویی به من زنگ زدی گفتم که کار من دیگه تموم شششدهالان دیگه بورو
به ش ک شریف ه .ر.ز.گ.ی.ت. برس
-ازت انتقام میگیرم پیدات میکنم نابودت میکنم هرجای دنیا که باشششی میامو
انتقام میگیرم تو تقاپ یتیم کردنمو بی ابرو کردنمو میدی آرکا
.نه نکش منو نکش بخدا دیگه به هیچ دختری دست نمیزنم من پشیمونم اصلا
من که به تو کاری نداشتم چرا
میخوای منو بکشی؟؟
-باید تقاپ پس بدی تقاپ دخترایی مثک منو من فرشششته مرگ توام از طر
اونایی که زنشون کردی
.اریستا من عاشقتم

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

-تقاپ تقاپ باید پس بدی
.نه نه منو نکش التماس میکنم
-تقاپ
خواهش میکنم التماست میکنم هرچی بخوای بهت میدم منو نکش
-تقاپ تقاپ تقاپ تقاپ باید تقاپ پس بدید
نمیدونم چرا نمیتون ستم از د ست این کاب*و*س لعنتی نجات پیدا کنم همین
جوری عین یه فیلم از جلو
چ شام می گذ شت صدای التما سا شون می شنیدم کلمه تقاپ تو گو شم اکو
میششدبا احسشاس خفگی از خواب پریدمتو حموم تو وان بودمو سشرم رفته بود
زیر اب فوری از وان در اومدمویه دوش سریع گرفتمو اومدم بیرون دادا زدم

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

دانلود رایگان رمان فرشته مرگ

راهنما

برای دریافت رمان کافی است بر روی دکمه بالا کلیک نمایید تا رمان به آسانی دانلود شود.

دانلود رمان عاشقانه فرشته مرگ,رمان عاشقانه فرشته مرگ, رمان فرشته مرگ رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور فرشته مرگ, رمان عاشقانه صحنه دار فرشته مرگ, رمان عاشقانه ایرانی فرشته مرگ, رمان عاشقانه کوتاه فرشته مرگ, رمان عاشقانه ۹۸ia فرشته مرگ, رمان عاشقانه خارجی فرشته مرگ, رمان عاشقانه پلیسی فرشته مرگ, رمان عاشقانه دانلود فرشته مرگ, فرشته مرگ,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان فرشته مرگ,دانلود رمان فرشته مرگ برای موبایل,عکس شخصیت های رمان فرشته مرگ ,دانلود رمان فرشته مرگ apk,دانلود رمان فرشته مرگ نگاه دانلود,رمان فرشته مرگ  قسمت اول,دانلود رمان فرشته مرگ نسخه apk,دانلود رمان فرشته مرگapk,رمان فرشته مرگ قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان هاینیلوفر صبوری 

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل