bursa escort bursa escort bayan gaziantep escort bayan istanbul escort bayan izmir escort bayan buca escort istanbul escort bayan

halkali escort escort istanbul bayan escort sirinevler escort istanbul escort bayan istanbul escort

دانلود رمان خودکشی احساس

دانلود رمان خودکشی احساس

در دانلود رمان خودکشی احساس رمان عاشقانه جدیدی برای شما قرار دادیم که در مورد دختریــہ ازجنــس صــبرواستقـــامت… دختـرشیــطونــــی کـــہ شخصیت شادش و پشت نقــاب سخت غرورش مخــفی کرده اماچـــرا؟ _ چون ضـــربہ خورده…! حتمامیگیدازکــی _ازکسایی کہ حتی فکرشــم نمیــکرد،ازکسایی کہ عاشقانہ دوسشون داشت… ولی قراره سـرنوشـت این دخترهمیشہ تلخ بمونہ …

دانلود رمان خودکشی احساس

نام رمان: خودکشی احساس

نویسنده: آتوسا مهریار

تعداد صفحات:2831 صفحه

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه دانلود رمان:

دانلود رمان خودکشی احساس

دانلود رمان خودکشی احساس

در مورد دختریــہ ازجنــس صــبرواستقـــامت… دختـرشیــطونــــی کـــہ شخصیت شادش و پشت نقــاب سخت غرورش مخــفی کرده اماچـــرا؟ _ چون ضـــربہ خورده…! حتمامیگیدازکــی _ازکسایی کہ حتی فکرشــم نمیــکرد،ازکسایی کہ عاشقانہ دوسشون داشت… ولی قراره سـرنوشـت این دخترهمیشہ تلخ بمونہ …

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خوانیم:

باصدای آلارم گوشیم بزورکمی لای چشماموبازکردم باهمون چشای نیمہ بازگوشیم و برداشتم

خواستم خفش کنم کہ چشم بہ ساعتش افتاد

یاخدا ساعت نہ و نیمہ ومنم ساعت ده کلاس دارم خیرسرم اولین روزیہ کہ میخوام برم

این دانشگاه جدیدا)آخہ قبل این تودانشگاه رشت بودم ، چون بابام ناراحتی قلبی داشت

ودکترش گفتہ بودهوای آلوده تهران واسش مثل سَمہ ،منم قیددانشگاه تهران وزدم همہ باهم

رفتیم رشت ولی وقتی تخصصمو تهران قبول شدم با کمک باباآرسامم راضی کردیمومنم اومدم

تهران(

دانلود رمان خودکشی احساس

خیلی سریع آماده شدم،یہ نگاه بہ ساعت انداختم کہ دیدم فقط یہ ربع وقت دارم دیگہ کاملا

مطمئن شدم کہ بہ کلاس اولم نمیرسم ولی بااین فکرکہ شایداستادخوبی باشہ وبزاره برم

سرکلاس تندی ازخونہ زدم بیرون وباقدمای بلندخودم رسوندم سرخیابونمون دستمو واسہ

اولین تاکسی بلندکردم وآدرس دانشگاه روبهش دادم ،دمش گرم فکرکنم فهمیده بودعجلہ دارم

آخہ خیلی تند میروندطوری کہ مسیرنیم ساعتہ رویہ ربعہ طی کرد

 

 دانلود رمان خودکشی احساس

بعد اینکہ پول راننده رودادم تندرفتم سمت سالن کلاساکہ دیدم شماره کلاسم یادم نیست

ازاونجایی کہ حدس میزدم یادم میره شماره روتوگوشیم یادداشت کرده بودم

بعدپیداکردن کلاس موردنظرم داشتم بالبخندمیرفتم سمت کلاسم کہ یکی محکم خوردبهم کہ

گوشیم پریدبالاوبعدیہ چرخش افتادزمینو خوردوخاکشیرشدباعصبانیت بہ چشای قهوه ای

طرف نگاه کردموتادهنم وبازکردم کہ بهش بتوپم گفت :

“معذرت میخوام خانوم من عجلہ دارم “

یہ برگہ ازتوکیفش درآورد،یہ چیزی توش نوشتوگرفت سمتم وهمونطورکہ میرفت سمت

کلاسی کہ من میخواستم برم گفت:

“زنگ بزنید خسارتتونومیدم”

دانلود رمان خودکشی احساس

بعدجمع کردن جنازه گوشیم یہ نگاه بہ ساعت مچیم انداختم کہ دیدم نیم ساعت ازکلاس

گذشتہ مطمئنا استادش هرچقدم خوب باشہ دیگہ راهم نمیده ،بیخیال کلاس شدم ورفتم

سمت کافہ ای کہ بیرون دانشگاه دیده بودم انصافاکہ کافی شاپ شیک وخوشگلی بودگوشہ

ترین قسمت کافی شاپ کہ بہ همہ جادیدداشت وانتخاب کردم کہ بتونم همہ رودیدبزنم

بعداومدن پیش خدمت کہ یہ پسرجیگر خوش تیپ بودازاونجایی کہ صبحونہ ام نخورده بودم

یہ کیک وقهوه سفارش دادم تقریبایہ ربع دیگہ مونده بودکہ اون کلاسی کہ بهش نرسیدم

تموم شہ

خیلی هیجانزده بودم وای وقتی بچہ ها ببیننم چیکارمیکنن بافکربہ بچہ هاداشتم بایہ لبخند

آروم آروم قهوه موسرمیکشیدم کہ یکی آروم زدرومیز برگشتم طرفش کہ دیدم دوتاپسرن

بنظرمزاحم نمیومدندنگاه کوتاهی بهشون انداختموگفتم:

“بلہ؟”

دانلود رمان خودکشی احساس

کہ یکیشون گفت:

“خانم این میزمالہ ماست اگہ میشہ بریدیہ جادیگہ بشینید”

 

 

لبخندی زدم وباکمی مکث گفتم:

“نمیشہ

پسره کہ بادیدن لبخندم فکرمیکردپامیشم میرم بعدازجوابم یکم با تعجب نگام کردولی خیلی

سریع تغییرحالت دادوباعصبانیت گفت:

“گفتم پاشوما هروقت میایم اینجامیشینیم “

اون یکی پسره کہ فکر کنم دوستش بودبالحن آرومی روبہ دوستش گفت:

“بیخیال داداش امروزیہ جادیگہ میشینیم “

ودستش وگرفت سعی کردببرتش ولی پسره بایہ حرکت دستشوازحصاردست دوستش

آزادکردوگفت:

“نہ همین جامیشینیم مثل همیشہ

خیلی ریلکس درحالی کہ قهوهمومزه مزه میکردم باابروهای بالارفتہ بهشون نگاه میکردم کہ

یهوهمون پسرقاطیہ باحرص روبہ من گفت:

“پاشودیگہ

دانلود رمان خودکشی احساس

راستش هم قهوهم وهم کیکم تموم شدوبودوفقط واسہ اینکہ وقتم بگذره وکلاس تموم شہ وبچہ

هاروببینم اونجانشستہ بودم ولی واسہ اینکہ ضایع نباشہ بیتوجہ بہ حرف پسره روبہ پیش

خدمت جیگره کردمو گفتم:

“ببخشید؟یہ قهوه ی دیگہ لطفا”

دوست پسره کہ دیدمن قصدبلندشدن ندارم دست رفیقش وگرفت واون و بہ سمت میزبغلی

هدایت کرد وآروم یہ چیزی بهش گفت کہ اونم باحرص یہ نگاه بہ من کردویہ صندلی روعقب

کشیدونشست نگاموازشون گرفتم وجنازه گوشیم وازکولم درآوردم سعی کردم بهم وصلشون کنم

ولی مطمئن بوداین گوشی دیگہ گوشی بشونیست داشتم باگوشیم ورمیرفتم کہ همون پیش

 

 دانلود رمان خودکشی احساس

خدمتہ قهوهمو واسم آوردوبایہ لبخندجذاب رفت جنازه گوشیم دوباره انداختم توکولمو بعدهم

زدن قهوهم داشتم آروم آروم قهوهموسرمیکشیدم کہ یکی محکم خودشوکوبوندبہ صندلیم

کہ کل اون قهوه ی داغ ریخت رومانتوم ازشدت داغ بودن قهوه جیغ آرومی کشیدم ازروی

صندلیم پریدم سعی کردم بادورکردن مانتوازخودم ازشدت سوختگی کم کنم

ولی فایده ای نداشت باعصبانیت برگشتم طرف اون آدم بیشعورکہ دیدم همون پسرس باحرص

نگاش کردم وگفتم:

“پسره ی احمق کورچملنگ”

یہ ابروشودادبالاوباپوزخندگفت:

“حرص نخورخانوم کوچولویکی دیگہ برات میخرم اینکہ گریہ نداره”

بعدبایہ لبخندتمسخرآمیزادامہ داد”

درضمن اون چلمنگہ نہ چملنگ”

 

 

دانلود رمان عاشقانه خودکشی احساس,رمان عاشقانه خودکشی احساس, رمان خودکشی احساس رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور خودکشی احساس, رمان عاشقانه صحنه دار خودکشی احساس, رمان عاشقانه ایرانی خودکشی احساس, رمان عاشقانه کوتاه خودکشی احساس, رمان عاشقانه ۹۸ia خودکشی احساس, رمان عاشقانه خارجی خودکشی احساس, رمان عاشقانه پلیسی خودکشی احساس, رمان عاشقانه دانلود خودکشی احساس, ر,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان خودکشی احساس,دانلود رمان خودکشی احساس برای موبایل,عکس شخصیت های رمان خودکشی احساس,دانلود رمان خودکشی احساس apk,دانلود رمان خودکشی احساس نگاه دانلود,رمان خودکشی احساس قسمت اول,دانلود رمان خودکشی احساس نسخه apk,دانلود رمان خودکشی احساس apk,رمان خودکشی احساس قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های samira behdad,رمان ایرانی,دانلود رمان جدید,دانلود رمان اندروید,نگاه دانلود,دانلود کتاب رمان,کانال رمان,سایت رمان,دانلود رمان نگاه دانلود,رمان نگاه دانلود,بهترین رمان,رمان ارباب,دانلود رمان برای اندروید,دانلود رمان ایرانی,خواندن رمان,عاشقانه

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort
کانال عکس پروفایل