izmir escort izmir escort izmir escort üvey anne porno antalya escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bayan gaziantep escort bayan istanbul escort bayan izmir escort bayan buca escort

دانلود رمان دلگرمی من

دانلود رمان دلگرمی من

در دانلود رمان دلگرمی من رمان عاشقانه جدیدی در مورد دختری به اسم سپتا دختری شاد و شیطون که دو رگه است با یک پدر ایرانی هویت ایرانی و یک مادر اروپایی و هویت اروپایی..دختر داستانم قراره وارد دانشگاه بشه و ترم اولی ولی وقتی وارد دانشگاه میشه براش اتفاقاتی میافته که اونو به خیلی جاها میکشونه و زندگیش رو به عنوان یه دختر ویروون میکنه دختری که احساس های پاکی داره مهربون برعکس چهره شیطون و غدش..ولی دیگه شیطون نمیمونه پاک نمیمونه..بی رحم میشه سرد میشه مغرور میسه و فراری و عاری از هرگونه احساس…

دانلود رمان دلگرمی من

نام رماندلگرمی من

نویسنده: فریال علیزاده

ژانر: عاشقانه و اجتماعی

تعداد صفحات:522 صفحه

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه دانلود رمان:

دانلود رمان دلگرمی من

دانلود رمان دلگرمی من

در مورد دختری به اسم سپتا دختری شاد و شیطون که دو رگه است با یک پدر ایرانی هویت ایرانی و یک مادر اروپایی و هویت اروپایی..دختر داستانم قراره وارد دانشگاه بشه و ترم اولی ولی وقتی وارد دانشگاه میشه براش اتفاقاتی میافته که اونو به خیلی جاها میکشونه و زندگیش رو به عنوان یه دختر ویروون میکنه دختری که احساس های پاکی داره مهربون برعکس چهره شیطون و غدش..ولی دیگه شیطون نمیمونه پاک نمیمونه..بی رحم میشه سرد میشه مغرور میسه و فراری و عاری از هرگونه احساس…

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

همونطور داشتم آواز میخوندم و بدنم رو تکون میدادم و میرقصیدم موهای بلوندم رو فرو میکردم

تو شالم عاشق این آهنگ بودم وایی داشتم از هیجان حفه میشدم کلاسورم رو زیر بغلم گرفتم و

بالاخره آماده شدم شال طوسی و مانتوی بلند مشکی و جین مشکی پوشیده بودم همراه کالج

های مشکی با نوار های طوسی دورش..از اتاق زدم بیرون و بدو از پله ها رفتم بیرون عاشق این

پودم پله ها رو بدو ام یک حالی میدادکه نگووو مامی لالا بود و بابایی هم سرکار رفته بود رفتم

حیاط با دیدن عروسکم ذوق زده شدم آخ که دوست داشتم براش غش کنم سوارش شدم و

چشمکی برای خودم از داخل آینه زدم و باز موهام سرخورد اه دوباره فرو کردم تو شالم خسته

شدم بودم از دستشون دیوونه کننده بودن لخت..عینکم رو به چشام زدم و پام رو روی پدال گاز

فشردم و همین که از خونه زدم بیرون صدای جیغ لاستیکام در اومد..خخخ فکر کنم تا گربه

همسایه امون بهم فحش داد..

دانلود رمان دلگرمی من

پشت چراغ قرمز ترمز کردم ایی اینقدر بدم میاد از این چراغ قرمز ها و این ترافیک تهران بعد

چند دقیقه اعصاب خورد کن دوباره حرکت کردم…

بعد چند دقیقه اعصاب خورد کن دوباره حرکت کردم:

-سپتا معتمد یه دختر خوشگل و جذاب ایرانی و خارجی هستم خخخ تعجب کردین نه بنده

دورگه ام مامی اروپایی و بابایی ایرانی یه دختر خوشگل با چشای سبز و عسلی و مژه های بور و

پوست سفید و حساس لب های قرمز خوش فرم و بینی کوچیک و موهای بلوند و طلایی رنگ من

اروپا به دنیا اومدن و همون جاهم بزرگ شدم ولی درست سه سال پیش برگشتم اینجا به دلایلی

مادرم بعد ازدواج همراه با پدرم مسلمون شد و منم خوب مسلمون هستم و فارسی ام عالیه چون

فول آبم..و فرانسه ام هم عالیه امروز اولین روز دانشگاهم یه جورایی استرس دارم چون قراره

وارد یه محیط جدید بشم با آدمای جدید ولی خجالتی نیستم و یه دختر شر و شیطونم زیاد خیلی

هم رک هستم اووف تا دلتون بخواد..به همراه یه غرور خاص اروپایی ولی عاشق اینجام و این جا

رو یه جورایی از لندن هم بیشتر دوست دارم..

دانلود رمان دلگرمی من

بالاخره رسیدم نگاه به ساعت کردم اوه اوه وایی دیرم شده بود خاک تو سرم ماشین رو پارک

کردم وسایلم رو گرفتم و پیاده شدم و توجه ای به دانشگاه نکردم و بدو رفتم تو حیاط و سرم هم

دانلود رمان دلگرمی من

خم بود شالم افتاده بود داشتم درستش میکردم و همونطور بدو میرفتم که یهو محکم برخوردم به

یه چیزی که یارو افتاد زمین منم روش واییی قلبم تند تند میزد..سرم رو که بالا آوردم چشام تو

دوتا چشم گیرا و جذاب قهوه ای تیره خیره شد چه چشای خوش رنگی داشت همیشه فکر

میکردم چشای خودم خاص فقط….تا بحال چشم قهوه ای به این خاصی ندیده بودم….

اخماش توهم بود وای سپتا چته دیوونه شدی سریع پاشدم اونم بلند شد عصبی بودم بخاطر این

گوریل دیگه به کلاسم نمیرسیدم و اولین روز دیرم شده بود صدام رو انداختم پس کله ام و

گفتم:هوی یابو حواست کجاست؟

دانلود رمان دلگرمی من

اخماش رو بیشتر درهم کشید و تقریبا مثل خودم با اخم گفت:ببخشید خانوم من باید طلبکار

باشم مثل اینکه شما طلبکاری عین گاو سرتو انداختی پایین اومدی تو بغل من…

از حرص نفس نفس میزدم بیشعور هرچی دهنش در اومد بهم گفته بود دستام مشت شد و

گفتم:من گاوم هیکل خودت که بیشتر شبیه گاو..

حالا اون بود که حرص میخورد هه کی باشی من جلوت کم بیارم ولی خداییش هیکل داشت توپ

سیکس بک …تمام دختر پسرهای دانشگاه دورمون جمع شده بودن تشویق میکردن

همون موقع یه پسر از جمعیت اومد معلوم بود رفیق پسرست خوشگل و جذاب بود ولی به نظرم

این تحفه خان خوشگل تره

-سانیار ول کن بیا بریم شر درست نکن

سانیار-نه ول کن ببینم این دختره احمق میخواد چیکار کنه..

-هی حرف دهنت رو بفهم ها نذار کاری کنم نفهمی از کجا خوردی

همون موقع یه دختر از وسط جمع اومد و رو به من گفت:ایول دختر تو میتونی با خاک یکسانش

کن..

دانلود رمان دلگرمی من

و منو تشویق میکرد دختر خیلی خوشگل بود همون پسره که دست سانیار رو گرفته بود.گفت:هی

شمیم داری چیکار میکنی تو باید طرف ما باشی ها.

شمیم:توخفه شایا من طرف همنجس خودم هستم نه جنس مخالف و زبونی در آورد ..

خنده ام گرفته بود همون پسر تحفه سانیار با یه لحن مسخره گفت:ووییی ترسیدم مثلا میخوای

چه غلطی کنی؟

دانلود رمان دلگرمی من

هه این احمق رو ببین نمیدونست من رزمی کارم قبل از اینکه بفهمه میخوام چیکار کنم پریدم بالا

و چرخیدم و با پاهام زدم تو شکمش انتظار این حرکت عقب عقبی رفت .هه پوزخندی بهش زدم

صدای دست سوت جیغ دختر پسرها بیشتر رفت هوا..اون دختر شمیم داشت بال در

میاورد..سانیتر سرش رو بالا آورد و با خشم نگاهم کرد پوزخندی زدم و گفتم:بهتره با من

هیچوقت در نیافتی..

و برگشتم و خواستم از میون جمعیت برم که برای لحظه ای حس کردم کمرم بقرآن از وسط نصف

شد پاهام شل شد و افتادم زمین و دستم رو به کمرم گرفتم خیلی درد گرفته بود سرم رو که بالا

آوردم حالا اون بهم پوزخند میزد با حرص نگاهش کردم دهنم رو باز کردم چندتا از فحش های

خوشگل و آبدارم رو بهش بدم که یهو یه نفر جیغ زد:

-بچه ها همه متفرق شین زود

زود تمامش کنبن الان حراست دانشگاه بیاد اینجا…

 

 

دانلود رمان عاشقانه دلگرمی من,رمان عاشقانه دلگرمی من, رمان دلگرمی من رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور دلگرمی من, رمان عاشقانه صحنه دار دلگرمی من, رمان عاشقانه ایرانی دلگرمی من, رمان عاشقانه کوتاه دلگرمی من, رمان عاشقانه ۹۸ia دلگرمی من, رمان عاشقانه خارجی دلگرمی من, رمان عاشقانه پلیسی دلگرمی من, رمان عاشقانه دانلود دلگرمی من, دلگرمی من,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان دلگرمی من,دانلود رمان دلگرمی من برای موبایل,عکس شخصیت های رمان دلگرمی من,دانلود رمان دلگرمی من apk,دانلود رمان دلگرمی من نگاه دانلود,رمان دلگرمی من قسمت اول,دانلود رمان دلگرمی من نسخه apk,دانلود رمان دلگرمی من apk,رمان دلگرمی من قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های فریال علیزاده

 

 

 

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
کانال عکس پروفایل