antalya escort istanbul escort istanbul escort

دانلود رمان دل بی هدف

دانلود رمان دل بی هدف

در دانلود رمان دل بی هدف رمان عاشقانه جدیدی برای شما عزیزان قرار دادیم که در مورد یه دختره که سره یه فکره احمقانه و انتقام بچگانه زندگیشو به باد میده…

دانلود رمان دل بی هدف

نام رمان: دل بی هدف

نویسنده: محدثه تاجیک

ژانر: عاشقانه و اجتماعی

تعداد صفحات:328صفحه

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه دانلود رمان:

دانلود رمان دل بی هدف

دانلود رمان دل بی هدف

در مورد یه دختره که سره یه فکره احمقانه و انتقام بچگانه زندگیشو به باد میده…

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خوانیم:

وای وای خسته شدم از حرفای تکراری مامان

مامان. حالا حرفای من تکراری شده پسره چشم سفید اره

من. نه مامان من نمیخوام با شقایق ازدواج کنم چرا انقدر هروز هرشب میگی

مامان.پسرم من خیرسلاصتو میخوام میخوام خوشبختشی

من.مامان من با شقایق خوشبخت نمیشم من از این دخترا بدم میاد

مامان.مگه چه ایرادی داره مادر

من.مامان صدتا ایراد داره نمیدونم کدومو بگم مامان من  سالمه بزارین خودم تصمیم

بگیرم

دانلود رمان دل بی هدف

مامان.  باشه ولی تو هنوز برام ارسام  ساله ای فهمیدی دیگه بامن جروبحث نکن

امشب با ..

من.اخه

مامان .اخه ماخه نداره همین که گفتم امشب با بابات حرف میزنم زنگ بزنم قرارو بزاریم

من.پس بزارین اول این سفرم به امریکارو برم کاریه ضروریه بعدش چشم هرچی شما

بگین

مامان خندید گفت: باشه

رفت به طرفه اتاقش منم خودمو انداختم رو مبل یه نفس کشیدم

چیکاکنم یعنی من باید با اون دختره افاده ای عجوزه ازدواج کنم

وجدان. نپس ازدواجم نکنی مامانت بزور مژشونت سرسفره عقد

من .تو چی میگی این وسط

دانلود رمان دل بی هدف

وجدان.من همه چیه تورو میگم ایش من رفتم بای

من.بروبابا بای

بلندشدم سوعیچو برداشتم رفتم بیرون

*سالی*

هواپیما داشت میشست منم داشتم میگفتم به مسافرا)زیاد از پروازو این چیزا سردنمیارم

خودتون تجسوم کنید(

نشست منم پیداده شدم رفتم تو سالن دیدم رزا داره با اون شلوارک کوتاش و تاپه

بندیش داره میپره

این دختر دیوونس منو هم دیووونه کرده

رسیدم بهش …

دانلود رمان دل بی هدف

*سالی*

یهوووو پرید بغلم باهم افتادیم زمین

من.بیشعور بلندشو انگارخیلی سبکه رو من خوابیده اصلا این چه وضعه بغل کردنه اه اه

لباسام کسی

تا اومدم ادامه بدم وسط حرفم

رزا.سالی خوبی یه نفس بگیر باز ودم

من زدمو پسه کلشو گفتم ببند احمق به من داره یادمیده چیکاکنم چینکنم

درحالی که داشت سرشو میملید میگفت : انشاالاه خودم بیام کفنتو بشورم با اون دستای

هرزت بیشعور اخ سرم

دیدم اگر میخواد ادامه بده تا صبح باید اینجا وایسم برای همین دستشو کشیدم با خودم

کشیدمش اونم همش ور ور میکرد

دانلود رمان دل بی هدف

رزا.بیشعور چرا منو میکشی دستمو ول کن کنده شد نیاز دارم به دستام ول کن

دید حریفم نمیشه خفه شد تا ماشینش پرتش کردم طرف راننده

اونم غرغر کنان نشست

رسیدم خونه میگن هیچجا مثل خونه خودت نمیشه همینه

وجدان .اخه تو خیلی خونه کسی بودی برای این خونه خودت بهتره خنگ تو هواپیما

بودی

من.حالا هرچی فعلا این مثال بهش خورد

وجدان .اره به زور

من.تو چرا همش حرف میزنی برو پیشه بچه هات

وجدان.تو به من کارنداشته باش بچه هام خوابن منم برم بخوابم بای

دانلود رمان دل بی هدف

من.بااااای دیگه برنگردی

لباسامو عوض کردم افتادم تو تخت

با صدای زنگ خونه انگار یکی دستسو گذاشته روش ول کنم نبود با همون تاپ شلوار

رفتم درو واکردم دیدم رزا هستش

چشمتون روز بدنبینه صدتا کتک خورد بدبخت.

یه فس که زدمش ولش کردم که افتاد دنبالم من بدو اون بدو

رزا.بگو غلط کردم

من.شتر درخواب دیدن پنبه دانه

رزا.یعنی من شترم عوضی

دانلود رمان دل بی هدف

من.صفت های خودتو به من نده صدبار

رزا.دعا کن دستم بهت نرسه

من.برسه چی میشه .

رزا.بعدش میبینی حالا فعلا که نرسیدم

که این حرفو زد منم وایسادم که خورد بهت پخش زمین شد

منم پخش زمین بودم میخندیدم میچرخیدم و

من.وای رزا خوب خندوندیم رزا.دماغ نازنینم عمل لازم شد مگه من دلقکتم یابو

من. فعلاتو هستی خخخخ

*ارسام*

دانلود رمان دل بی هدف

الان تو فرودگاه بودم منتظر متین پرحوصله داشتم فوش بهش میدادم پیداش شد

من.حلال زادیی

متین.حالا بریم دیرشد

من تو کفه این پسر بودم وای چقدر این بشر پرو بود روهم دیگه داره سنگه قزوینم رد

کرده

متین.داری به چی فکر میکنی بیا دیگه

من.توچقدر..

متین.خوشگلم

من. .

متین.خوشتیپم

دانلود رمان دل بی هدف

من. .

متین. دخترکشم

دیگه داشتم منفجر میشدم گفتم خفه شو متین چقدر حرف میزنی

متین.مثلادارم برای تو میگم بی لیاقت

من.نمیخوام تو ساکت باشی بهتره

متین. من نمیتونم ساکت باشم بفهم درک کن

من. درک ندارم ولی خفه شو

متین.باشه سگ

من.سگ

متین.اره دیگه سگ مثل همیشه پاچه میگیری

به حالت الکی قهر کرد خودشو ناراحت نشون داد

من زدم زیرخنده

متین مثل بچه ها پرید بلا گفت : دیدی خندید

با شوخی های و وراجی متین اقا رسیدیم امریکا

با تنه خسته پیاده شدیم رفتیم سوار یه تاکسی به یمت یه هتل تا ببینیم فردا بریم

شرکت اقای جیستون) یکی از شرکایی هستش که اینابرای این اومدن امریکا(

رزا از بس مثل این بچه های خل دیوونه بازی کرد که روی کاناپه خوابش برد.

دانلود رمان دل بی هدف

دلم بدجور گرفته بود هوای بابامو کرده بودم حدود دوهفته بود که ندیده بودمش.

از روی کاناپه بلند شدم و رفتم سمت پنجره بزرگ سالن پرده رو کنار کشیدم سرمو بردم

و بیرون و اسمون و نگا کردم انگار دلش بدجور گرفته بود اخه امروز خیلی ابری بود.

از بچگی عاشق بارون و هوای ابریش بودم.یه فکری به سرم زد پنجره رو بستم وبه سمت

اتاقم حرکت کردم کمد اول رفتم سراغ میز ارایشم و خیلی ملایم ارایش کردم اخه از ارایش کردن

زیاد خوشم نمیومد خب یعنی چی من که خودم خوشگلم پس چه نیازی به ارایش کردنه؟والا

خلاصه کمی ارایش کردم و موهای سیاه بلندمو که فوق العاده لخت بود و تا گودی کمرم میرسید

دم اسبی بستم.

سراغ کمد لباسام رفتم و بارانی سیاه رنگمو که تازه خریده بودم پوشیدم و شلوارمم

مناسب بود هوا هم که زیاد سرد نبود شال و کلاه بردارم.

از اتاقم اومدم بیرون یه نگاهی به رزا انداختم انگار همون دختر خلی نبود که یه ساعت

پیش دیوونم کرده بود عین نی نی کوچولوها خوابیده بود.

کفشامو پوشیدمو از در زدم بیرون تصمیم گرفته بودم ماشینمو بر ندارمو با پای پیاده تا

شرکتمون برم

همینجور داشتم قدم میزدم که بارون اروم اروم شروع به باریدن کرد.

دانلود رمان دل بی هدف

قطره ها یکی یکی به صورتم میخوردن و پوستمو نم میکردن من هیچ وقت زیر بارون چتر

نمیگرفتم اخه از خیس شدن خوشم می اومد

دیگه داشتم به شرکتمون نزدیک میشدم و شدت بارونم بیشتر و بیشتر میشد.مثل موش

اب کشیده شده بودم

شرکتمون اون ور خیابون بود نگاهی به خیابون انداختم ماشینی نبود خواستم عبور کنم

که صدای بوق ماشینی رو شنیدم اصلا نفهمیدم این ماشین از کجا در اومد شک زده وسط خیابون

وایساده بودم که دیدم یه پسر گنده جلو روم وایساده و به زبون فارسی غر میزنه و از اونجا

فهمیدم که اهل ایرانه.

از شک که بیرون اومدم شروع کردم به داد و بیداد کردن و پسره هم ساکت شد.

من:اخه الاغ کم مونده بود برم زیر لاستیکای ماشینت.مگه کوری ها؟؟؟

من نمیدونم تو کدوم خراب شده ای به تو گواهینامه دادن. اگه الان مرده بودم چی میشد

هاااا؟

من هنوز جووووونممم کلی ارزو دارم.

داشتم همینجور واسه خودم غر میزدم که دیدم پسره رفته.

یعنی الان دوساعته دارم به کی غر میزنم؟پسره گودزیلا فک کرده کیه اگه گیرش بیارم یه

آشی واسش میپزم که روش یه وجب روغن باشه.

 

 

دانلود رمان عاشقانه دل بی هدف,رمان عاشقانه دل بی هدف, رمان دل بی هدف رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور دل بی هدف, رمان عاشقانه صحنه دار دل بی هدف, رمان عاشقانه ایرانی دل بی هدف, رمان عاشقانه کوتاه دل بی هدف, رمان عاشقانه ۹۸ia دل بی هدف, رمان عاشقانه خارجی دل بی هدف, رمان عاشقانه پلیسی دل بی هدف, رمان عاشقانه دانلود دل بی هدف, دل بی هدف,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان دل بی هدف,دانلود رمان دل بی هدف برای موبایل,عکس شخصیت های رمان دل بی هدف,دانلود رمان دل بی هدف apk,دانلود رمان دل بی هدف نگاه دانلود,رمان دل بی هدف قسمت اول,دانلود رمان دل بی هدف نسخه apk,دانلود رمان دل بی هدف apk,رمان دل بی هدف قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های لاو 98,رمان ایرانی,دانلود رمان جدید,دانلود رمان اندروید,نگاه دانلود,دانلود کتاب رمان,کانال رمان,سایت رمان,دانلود رمان نگاه دانلود,رمان نگاه دانلود,بهترین رمان,رمان ارباب,دانلود رمان برای اندروید,دانلود رمان ایرانی,خواندن رمان,عاشقانه

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل