دانلود رمان عشق جانسوز

دانلود رمان عشق جانسوز

در دانلود رمان عشق جانسوز رمان عاشقانه جدیدی برای شما عزیزان قرار دادیم که در مورد دختری به نام ترانه هست ک عاشق هم کلاسیش به اسم ارشه اما نمیتونه به این عشق اعتراف کنه ….تو همون اوضاع ارش هم به یکی دیگ از هم کلاسی هاش چشم داشته اما حسش مثل یه نسیم زود گذره ک اتفاقا از این بابت هم کلی ضربه میخوره…. حالا چجوری میشه ک ترانه به ارش میرسه… تازه توی داستان کلی ماجرا هس … سیاست زنانه و روان شناختی و شوهرداری …. ببینیم ترانه چطور با کاراش وحرفاش پسر مردمو از راه بدر میکنه…. ژانرش …طنز و عاشقانه اس …

دانلود رمان عشق جانسوز

نام رمانعشق جانسوز

نویسنده: فاطمه کاظمی

ژانر: عاشقانه و اجتماعی

تعداد صفحات:1035صفحه

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه دانلود رمان:

دانلود رمان عشق جانسوز

دانلود رمان عشق جانسوز

در مورد دختری به نام ترانه هست ک عاشق هم کلاسیش به اسم ارشه اما نمیتونه به این عشق اعتراف کنه ….تو همون اوضاع ارش هم به یکی دیگ از هم کلاسی هاش چشم داشته اما حسش مثل یه نسیم زود گذره ک اتفاقا از این بابت هم کلی ضربه میخوره…. حالا چجوری میشه ک ترانه به ارش میرسه… تازه توی داستان کلی ماجرا هس … سیاست زنانه وروان شناختی وشوهرداری …. ببینیم ترانه چطور با کاراش وحرفاش پسر مردمو از راه بدر میکنه…. ژانرش …طنز و عاشقانه اس …

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خوانیم:

سرکلاس نشسته بودیم وهمه بچه ها درحال جزو نوشتن بودن استاد کیان هم داش یه

سره درس,میداد منم جونم براتون بگ داشتم بادقت هم گوش میدادم هم می نوشتم وسعی

میکردم خوش خط,باشه تابتونم اخر ترم واینا بخونم وشاید خخخ خدارو چه دیدی خدا زد پس

کله یکی وامد از من جزو گرف بعد یهو عاشقم شد یهواون یه نفر ارش,شد خیلی خوب خیلی هم

عالیی خخخخ )ااا,,,ترانه توبازجوووو زده شدی دختر(

_وجدان جان من بیخی من شو دارم درس گوش میدم برو بعدا خدمت میرسم تا نصیحتم

کنی جان عمه کتی راس میگم ,.

دانلود رمان عشق جانسوز

)اره ارواح خاک عمه ات(

_اووووف منم خلما به درسم برسم والا اینا ک واسه من نمره نمیشه .دیگ تا اخر کلاس

حواسمو دادم به درس

به محیط,درو اطرافم اهمیت ندادم ..خلاصه ک یک ساعت ونیم دیگ درس گوشیدیم تا

اینک کیان جووون بیخیال شد گفت

_خسته نباشید

دانلود رمان عشق جانسوز

بااینک درسم خوب بود ولی واقعا سر کلاس کیان از هرچی درس ومدرک تحصیلی بدم

میومد بسکه این استاد کیان بااخم هابا درهم وجدی از اول تااخر جزو میداد وسط,دزسم ک یه

استراحت ک هیچ یه لبخند هم نمیزد والا بد اخلاق

)عزیزم خیلی جرعت داری برو به خودش بگو…(

_وجدان امروز گیریاا سرحال نیستی می پیچی به ما هی ,برو یکم مرخصی حالت خوب

بشه منم یکم مخم ازاد باشه هوووم چطوره خوبه

دانلود رمان عشق جانسوز

)اره توهم منو از سر خودت باز کن .اصلا دیگ کاری به کارت ندارم (

_اوا قهر کرد وجدانم وجدانای قدیم والا نمیشه بشون گفت بالا چشمت ابروهه قهر

میکنن میرن عجب دوره وزمونه ای شده نچ نچ منم درگیرما باخودم یه دکتر برم باصدای لیلی

دست از خود درگیری هام برداشتموبا نیش باز به لیلی ک مثل شمر زل جوشن بالاسرم وایستاده

بود ونگام میکرد خیره شدم

_چته عشقم چرا قرمز شدی ..جان خودم الان کوپ گوجه شدی ,چقد خوردنی شدی

جوون مریم نمک داری بیار

مریم قیافه اشو جمع کرد واخمش غلیظ تر شد با حرص گفتم

_ چته حرفتو بگو دیگ چقد ناز بکشم

مریم گفت

ناز کشیدنت هم مثل ادم نیس ک بدتر ادمو عصبی میکنه

اخمو گفتم

دانلود رمان عشق جانسوز

چیه خوب چه انتظارایی از ادم داری کی نازمو خریده تا منم بلد باشم ناز کشی کنم والا

حرفایی میزنی هااا

یه بوی خوب به دماغم ااا ببخشید به مشامم خورد اره خودشه ارشه درس چقدم وایستاده

پشت سرم میخواستم نفس عمیق بکشم ک گفت

_اخ کی,میاد ناز تورو بکشه

خونسرد برگشتم سمتش کار امروز ودیروز نیس ک دوساله باهم سرو کله میزنیم کلا از

من خوشش نمیاد شانسو میبینی توروخدا هیییی اهان کجا بودم

_همون هایی ک ناز تورو میکشن والا فکرکردی ک چی هوووم

دانلود رمان عشق جانسوز

پوزخندی زدو گفت

_اخی اعتماد به نفست زد سقف کلاس ریخت خخخخ عیب نداره توهمین توهماتت باش

تا اموراتت بگذره

_باش بابا اصلا خیلی هم خوبه ک مثل بعضی ها دنبال این نیستم ک خودمو به این واون

نشون بدم تا یه گوشه چشمی بهم نشون بدن من همینم ک هستم خدا هم مهربونه چه دیدی

شاید یه ناز کش خوشتیپ برام گذاشته کنار تا به وقتش

مریم ولیلی حتی خود ارش تیک حرفمو گرفتن این روزا ارش هرکاری میکرد تا مهتاب

دوس بشه واینک مثلا کسی هم ندونه ولی مگ میشه مریم جایی باشه و خبرا پخش نشه خخخ

مریم ولیلا ریز ریز میخندیدن و ارش پسر کوچولوی تخس باحرص نگام میکرد چی میشد یهویی

مثلا عاشقم میشد مثل فیلم هندیااا خیلی خوب زیادی رویا پردازی کردم به دخترا اشاره کردمو

از کلاس زدیم بیرون عطرشم اکسیژن بدنمو اضافه میکنه جالبه حسم به ارش جوریه ک از درکش

خودمم عاجزم………….

دانلود رمان عشق جانسوز

سجاده رو جمع کردم و بلند شدم چادر تاکردم گذاشتم توی کشو ازاتاقم امدم بیرون وبه

سمت اشپزخونه رفتم هردودستمو روچشمای مامان گذاشتم وگفتم:

اگ گفتی من کیم مامان جونم؟

_الحق ک خود ایکیویی دخترم

_نیشم شل شد :

چی درس کردی حالا عشقم

_مامان بااخم ظاهری گفت :

من عشق .مشق تونیستم …من فقط,عشخ باباتم شما مزاحمی

_دست شما درد نکنه حالا ماشدیم مزاحم

_مامان یه چشمک شیطون زدوگفت :

دانلود رمان عشق جانسوز

اره دیگ کلا بچه ها یا مخل اسایشن یا مزاحم

بابا ک تازه وارد اشپزخونه شده بود گفت :

مخصوصا این دختر کلا مزاحمه

بالبایی ک فکر کنم دیگ بیشتر از اون اویزون نمیشد گفتم :

نه ایطوری نمیشه باید برم دنبالشون )روکردم به بابا (منو از کدوم پرورشگاه گرفتین ؟

مامان وبابا باصدای,بلند خندیدن همون لحظ,امیر علی وارد اشپزخونه شد یه نگاه به

قیافه ما سه نفر انداخت وگفت ؛

باز شما دوتا خواهری,منو تنها گیر اوردین هوووم

مامان وبابا هماهنگ گفتن ,دقیقا

دانلود رمان عشق جانسوز

یه نگاه به امیر علی انداختم وگفتم :

_داداشیی توراستشو بگو احیانا من بچه سرراهیی چیزی نیستم

امیر علی یه نگاه شیطون به مامان وبابا ک بالبخندو محبت به من نگاه میکردن گفت :

_بیا بعد میگن کمبود محبت از کجاسرچشمه میگیره اخ والدین من خوبه الان بره معتاد

بشه

بابا خندیدو گفت:

_اخ ازاین عرضه هاهم ندارین

امیرعلی گفت :

_خخخخ ینی محبت وعشق به فرزند توی خانواده ما بیداد میکنه

یه لحظه اون ذهن خبیثم بیدار شد ولبخند خبیث تری هم زدم بعد بایه لحن متاسف

گفتم ؛

_واااای چه بد میشه مامان فکر کن امیر علی ک فردا روزی رن بگیره وبعد شما

پیروناتوان بشید اخ مگ زن امیرعلی,میذاره ک این یک سره اینجا باشه بعدشم ک عمرا اگ

عروستون بیاد کمکتون حالا اگرم بیاد کلی منت میذاره سرتون اینا

امیر علی هم ک باهوش ابجی به فداش مطلبو گرفت و گفت

_صدرصد خصوصا ک منم به بابام رفتم زنزلیلم میشم واااای

دانلود رمان عشق جانسوز

به قیافه اویزون مامان وبابا نگاه کردم بایه لحن دلسوز تر گفتم

_منم ک به بچه واقیعتون نمیخورم اینطور ک معلومه مزاحم واینا میزارم میرم ولی دلم

میمونه پیش شما سربار بودن بددردیه پس میمونین شما دوتا اخی الهی من فداتون بشم

مامان وبابا هرشون امدن سمتمو بغلم کردن مامان بالحن بامزه ای گفت

_الان خیلی خوشحالی ک فکر میکنی من وباباتو مثلا کیش,ومات کردی

بابا هم با همون لحن ولی داش مشدی گفت

_بچه ما خودمون جوجه بود کلاغ بود حالا هرکدوم رنگ می کنیم جا طوطی بود یاقناری

میفروشیم به ملت اونوقت تو میخوای مارو رنگ کنی هوووم

بعدم هرکدوم یه بوس روگونه ام گذاشتن وبابا گفت

_تو مزاحم خودمی مزاحم بابایی فقط,من

دانلود رمان عشق جانسوز

اینم ابراز علاقه بابا به من خخخ امیر علی ک منفجر شد منم ک باچشمای گشاد شده به

این دوتا نگاه میکردم با ابروهای بالا رفته داشتن منو نگاه میکردن :::

مامانو بابای شیطون من دارم اخ به فداتون ترانه

از نگاه ارش

از راه امدم سلام کردم رفتم تو اتاقم شاید یه نیم ساعت شد ک یهو صدای مامان وبابام

رفت بالا بازم من داشتم حرص میخوردم هی دندون سر جیگر گذاشتم هی حواسمو پرت کردم

دیدم نه فایده نداره طی یه تصمیم ناگهانی گوشیمو برداشتمو زنگ زدم خونه مامانم جواب داد

_بله؟

گفتم ؛ مامان من الان پیش پویانم تو اتاقش )توفاصله ۰۱۱۱ متری خونمون(

گفت؛خوب

گفتم؛خوب نداره صداتون داره تا اینجا میاد

گفت؛چی میگی ینی تا اونجا میاد

گفتم ;بله دیگ یکم ارومتر

 

دانلود رمان عاشقانه عشق جانسوز,رمان عاشقانه عشق جانسوز, رمان عشق جانسوز رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور عشق جانسوز, رمان عاشقانه صحنه دار عشق جانسوز, رمان عاشقانه ایرانی عشق جانسوز, رمان عاشقانه کوتاه عشق جانسوز, رمان عاشقانه ۹۸ia عشق جانسوز, رمان عاشقانه خارجی عشق جانسوز, رمان عاشقانه پلیسی عشق جانسوز, رمان عاشقانه دانلود عشق جانسوز, عشق جانسوز,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان عشق جانسوز,دانلود رمان عشق جانسوز برای موبایل,عکس شخصیت های رمان عشق جانسوز,دانلود رمان عشق جانسوز  apk,دانلود رمان عشق جانسوز نگاه دانلود,رمان عشق جانسوز  قسمت اول,دانلود رمان عشق جانسوز نسخه apk,دانلود رمان عشق جانسوز  apk,رمان عشق جانسوز قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های لاو 98,رمان ایرانی,دانلود رمان جدید,دانلود رمان اندروید,نگاه دانلود,دانلود کتاب رمان,کانال رمان,سایت رمان,دانلود رمان نگاه دانلود,رمان نگاه دانلود,بهترین رمان,رمان ارباب,دانلود رمان برای اندروید,دانلود رمان ایرانی,خواندن رمان,عاشقانه

برچسپ ها
به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل