خانه » رمان های عاشقانه » دانلود رمان من با تو خوشم

دانلود رمان من با تو خوشم

در دانلود رمان من با تو خوشم رمان عاشقانه جدید دیگری برای شما عزیزان قرار دادیم که در مورد یک مرد غیرتی و با معرفت به نام قیصر هست که دل به عشق یک دختر دیوانه می بندد و این دختر …

دانلود رمان من با تو خوشم

نام رمان:  من با تو خوشم

نویسنده: ماهی رضایی

ژانر: عاشقانه و اجتماعی

تعداد صفحات:805 صفحه

توجه: کلیه قسمت های غیر اخلاقی رمان ها حذف می گردد.

خلاصه دانلود رمان:

رمان عاشقانه

رمان عاشقانه

در مورد یک مرد غیرتی و با معرفت به نام قیصر هست که دل به عشق یک دختر دیوانه می بندد و این دختر …

قسمت های ابتدایی رمان را با هم می خونیم:

دسته های موتو رو بلند می کنم و خاک بلند می شه.پندار یه کم جلو تر روی موتور
نشسته و داد می کشه:
یوهو.
زمزمه می کنم:
دیوانه.
موتورو نگه می دارم و پندارم دور میزنه.کنارم ترمز می کنه.کلاه کاسکت رو از سرم برمی
دارم ودستی به پیشونیم می کشم. پندار با اخمای در هم کلاه کاسکت رو برمی داره.با فرمون های
موتور ور می ره.خیره به کلنجار رفتنش با موتور با خنده می گم:
_چته پسر؟تا الان که کیفت کوک بود.
با انگشت اشاره بالای ابروش رو می خارونه و میگه:

دانلود رمان من با تو خوشم
_جون داداش کوکم اگه این بی صاحاب بذاره.معلوم نیست چه مرگشه.امروز سر
ناسازگاری بلند کرده باهام.

با انگشت شصتم می کشم کنج لبم و میگم:
_میخوای بریم تعمیر؟
با بی خیالی میگه:
_نه ،ولش کن.
دستاشو می ذاره رو موتور و چونه ش هم رو دستاش.لبخند میزنه،مثل همیشه و من از
لبخندش لبخندم می گیره.به یه جای نا معلوم خیره میشه و با لحن پر حسرتی می گه:
_دلم هواییه انوشه س،قیصر.بد جور هواشو کردم.بعد اون همه جدایی ،بعد اون همه
دردسر، واسه من شد و این فاصله ها…
آهی می کشه و با مشت می کوبه به فرمون موتور:
_دِ لعنت به این فاصله ها.

دانلود رمان من با تو خوشم

چینی به بینیم میدم و با مشت می کوبم به بازوش:
_اه اه…جمع کن بابا واسه ما مجنون شده.
چهره ی ناراحتی به خودش می گیره و می گه:
_قیصر عاشق نشدی بفهمی چی میگم.بعضی چیزا رو باید عاشق باشی که بفهمی.
پوزخند می زنم و خیره می شم به زمین . لحنش رنگ شیطنت می گیره و میگه:
_ببینم دادا…قیصر نکنه بی خبر از من عاشق شدی؟ها؟بیخود؛ خودم باید بگم عاشق کی
بشی افتاد؟
میزنم زیر خنده و میگم:
_بیخیال بابا.
چشماش و ریز می کنه و تهدید آمیز می گه:

_قیصر یا میگی یا با میخ تویله میزنمت به زمین ،با همین موتور روت ویراژ میدم.
ابرو بالا می ندازم و میگم:

دانلود رمان من با تو خوشم

_یزیدی مگه؟
حالت تهاجمی به خودش می گیره و میگه:
_میگی یا نه؟
فرمون موتور و می چرخونم و گاز میدم:
_میگم حالا!ببینم پایه ی مسابقه هستی؟
ابروش میپره بالا:
_چرا که نه؟بعدش باس بگی زن داداش من کیه!

یه احساس عجیبی میریزه تو دلم و دستی می کشم به گردنم.هنوز نمیخوام کسی
بدونه.مخصوصا پندار که سنگ صبورمه.
_همین جا میبینمت داداش.
کلاه کاسکت و می ذاره روی سرش و گاز میده. مبهوت به خاکی که بلند شد خیره می
شم و گاز میدم.

دانلود رمان من با تو خوشم

نزدیک به جایی که قرار گذاشتیم میون غبار و گرد و خاک می فهمم که موتور پندار
تعادل نداره .دلم تو سینه فرو می ریزه و چشم ریز می کنم.
میخوام دیر برسم که دیر تر بهش بگم اما نمیشه.
بیشتر گاز میدم و موتور پندار بی هوا پرت می شه کنار جاده ی خاکی و همه ی تنم به
رعشه میفته.با صدای بلندی داد می زنم:
_پندار.

غبار بیشتری بلند می شه و چون نقاب کلاه کاسکتم بالا ست خاک می شینه تو چشمم.تا
چشم باز کنم مسیر رو گم می کنم.لاستیک های موتور می رن بالا و یک دفعه چپ میشه .دلهره
بیچاره م می کنه .ضربه ی محکمی می خوره به سرم و باز داد می زنم:
_پندار،داداش.

دانلود رمان من با تو خوشم

به زور پام رو از زیر موتور می کشم بیرون و فاصله ی بین خودم و پندار رو می رم
جلو.دستشو می گیرم تو دستم:
_پندار؟پندار مرگ قیصر نگام کن.
بدنش رو می چرخونم سمت خودم و سر و صورت غرق به خونش همه چی رو جلوی چشم
هام تار می کنه.بی رمق صداش می کنم:
_پندار،جون انوشه .جون…جون پناه چشمات رو باز کن.
تکونش می دم و لباش آروم تکون می خورن.با لحن بی رمق و تیکه تیکه میگه:
_ق قیصر دا ،داش.مرگ ،من.

با صدای بلند و بی طاقتی داد می زنم:
_نگو پندار.میکشمتا.
تلخندی می زنه و باز تیکه تیکه ادامه می ده:
_مراقب…ا…انو…شه باش.وا…واسه پن….اه…

دانلود رمان من با تو خوشم

سرفه ای می کنه و ادامه می ده:
_واسه…پناه…برا…برادری…کن…پناهش باش…
سرفه ی شدید تری می کنه و جلو چشم های مبهوت من چشماش به آرومی نسیم بسته
می شن.قطره ی اشکی که همه زورش و می زنه واسه نچکیدن ،می چکه رو لباس غرق خاک و
خونش.بهت،تعجب،وحشت،ناباوری و بیچارگی آوار میشه روی سرم.محکم تکونش میدم و داد می
زنم:
_پندار،پندار باز کن اون چشمات رو لعنتی.

فریاد می کشم:
_باز کن اون چشمات رو داداشم.

دانلود رمان من با تو خوشم

———————————————————–

گلو صاف می کنم و سرم رو بیشتر تو یقه ی کت مشکیم فرو می برم.
خیره می شم به در فیرروزه ای رنگ و رو رفته.دل دل می زنم واسه روزهای رفته.چشمم
دو دو میزنه پی رنگ در.خیره به پیچ کوچه، قدم های سنگین دختری که عجیب آشناییت داره
واسه خاطره هام.واسه ذهن خستم.
می شینم روی موتور نو و دست به سینه خیره میشم به مسیر قدماش که مطمئن شم
مقصدش پاشنه ی در رنگ رو رفته ی خاطره هامه.
یه کتونی دخترونه.یه کیف گلیم بافت و یه مانتوی سنتی قهوه ای فیروزه ای.

دانلود رمان من با تو خوشم

یه چهره ی آروم که فقط من خروش درونی ش رو درک می کنم.یه روح ساکت که صدای
فریادهاش کرم می کنه.
می رسه به در و یه دسته کلید آشنا.فوری بلند می شم و می رم جلو . قبل باز شدن کامل
در رو به روش وایمیستم و خیره ی نگاه بی تفاوتش که شعله می ندازه تو روح سرکشم.کلافه سر
تکون می دم واسه سکوت زجر آورش:
_سلام.
چند لحظه خیره نگاهم می کنه و زمزمه وار می گه:
_سلام.
سر می چرخونه و میخواد بره تو حیاط که سریع می گم:
_آبجیِ پندار؟
وایمیسته و ادامه می دم:

دانلود رمان من با تو خوشم

_که قراره بشی آبجی من.
باز لحن خونسرد و زمزمه وارش:
_من آبجی یکی ام.اونم سینه قبرستونه ،خروار خروار خاکم روش.
باز می ره که در و ببنده .تلخ شده.مثل زهرمار.
دست می ذارم روی در و نگهش می دارم:
_ممنون ،منم خوبم.چی؟آره همین دیروز مرخص شدم. از کجا؟ دیوونه خونه!چرا؟چهار
سال پیش مخم تاب برداشت.چجوری؟
_به من ربطی نداره.میخوام برم تو،برید کنار.
اخم هام می ره تو هم و با لحن به ظاهر خونسرد می گم:

 

دانلود رمان عاشقانه من با تو خوشم,رمان عاشقانه من با تو خوشم, رمان من با تو خوشم رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور من با تو خوشم, رمان عاشقانه صحنه دار من با تو خوشم, رمان عاشقانه ایرانی من با تو خوشم, رمان عاشقانه کوتاه من با تو خوشم, رمان عاشقانه ۹۸ia من با تو خوشم, رمان عاشقانه خارجی من با تو خوشم, رمان عاشقانه پلیسی من با تو خوشم, رمان عاشقانه دانلود من با تو خوشم, من با تو خوشم,رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه, رمان, رمان خانه, رمان عاشقانه بدون سانسور, رمان عاشقانه صحنه دار, رمان عاشقانه ایرانی, رمان عاشقانه کوتاه, رمان عاشقانه ۹۸ia, رمان عاشقانه خارجی, رمان عاشقانه پلیسی, رمان عاشقانه دانلود, رمان من با تو خوشم,دانلود رمان من با تو خوشم برای موبایل,عکس شخصیت های رمان من با تو خوشم,دانلود رمان من با تو خوشم رapk,دانلود رمان من با تو خوشم نگاه دانلود,رمان من با تو خوشم قسمت اول,دانلود رمان من با تو خوشم نسخه apk,دانلود رمان من با تو خوشم apk,رمان من با تو خوشم قسمت اخر, رمان,رمان نودهشتیا,رمان های زیبا و خواندنی,رمان معشوقه ۱۶ ساله,رمان اشتباه شیرین,رمان مستانه عشق,سایت باغ رمان,رمان شام مهتاب,دانلود رمان جدید نودهشتیا, رمان های ماهی رضایی

 

 

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.
izmir escort izmir escort izmir escort üvey anne porno antalya escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bayan gaziantep escort bayan istanbul escort bayan izmir escort bayan buca escort istanbul escort escort izmir
کانال آهنگ عاشقانه