امیدوارم نظرمو بذارین و ثبت کنید
زشت ترین رمانی بود که خوندم
چقدر آبکی
دختر سیگاری و تبلیغ مصرف سیگار
روابط آزاد و هر روز با یکی بودن
خشونت و منفی نشون دادن نقش خانواده
خیلی مسخره بود واقعا وقت تلف کن بود