سلام من خیلی خوشحالم به تولد پسران ودختران به دنیا ادم باازادی به زندگی عاشق فوق العاده منتشر می شود