خانه » عکس های عاشقانه » عکس عاشقانه از دختر جدید 95

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

در عکس عاشقانه از دختر جدید 95  تعداد 10 عکس عاشقانه زیبا با محوریت دختر قرار داده ایم که با متن عاشقانه همراه هست و  مناسب جهت استفاده در پروفایل های شبکه های اجتماعی و …

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

בلـــَم گرفتــﮧ…

از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ…

از همــﮧ فــَرآموشی هآ… 

از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ…

کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت…

“روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید؟؟؟

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

گوش خــُدا برســـانید

آدَمـ ـﮧ ایـטּ حـــَوا

ســالهـــاست کـﮧ رَفتـﮧ اَســت

ایـטּ حــَواے تنهــــا را برگرداטּ پیـش خودَت

بهشتــَش را نمــے خواهــَمـ

بـﮧ جهنمــش هــَـمـ راضـے اَمـ

هــَرجــایـے باشــَد جــُز ایـטּ دُنیـــا

ایـטּ دُنیــا زیــادے بوے آدَمـ گرفتــﮧ اَســت …

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

دروغ بگـــو
تا بـــاورت کننــــد
آب زیر کاه باش
تا بـهـــت اعتـــــماد کنند
بی غیــــرت باش
تا آزادی حــــــس کننــــد
خیـــــانت هایشان را نبــــین
تا آرام باشنـــد
کــــذب بگو
تا عاشـــــقت شوند
هرچـــه نداری بگــــو دارم
هر چی داری بگو بهتریـنـــش را دارم
اگر ســاده ای اگر راســـــت گویی اگر بـــاوفـــــایی اگر بـــا غیـــــرتی اگر یک رنگی
همیشــــــه تـنــــــهایـــی
همیشـــــه تنهـــــــا

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

دختر باش!
دخترونه ناز کن!
دخترونه فکر کن!
دخترونه احساس کن!
دخترونه استدلال کن!
دخترونه زندگی کن!
اما بدون غم رو به اشتباه توی فرهنگ دخترونه ی تو جا دادن!
عاشق شو، که زندگی کنی!
یک عمر، زندگی کنی!
اما حواست باشه،
با حسای الکی که این روزا به عشق تعبیر می شه،
به زندگیت کوچکترین خدشه ای وارد نکنی!
دختر باش، و افتخار کن که دختری.

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

ایـסּ בפֿــﺘﺮﺍﯾــے کــﮧ چشمـــاشـوסּ هــــرروز بــﮧ آبـے و

عسلـے و פֿــاکســـترے و … تغیــــیر نمیکنــﮧ و همیشــﮧ |یــﮧ رنگــﮧ|!!

اینایـــے کـﮧ اسپــــورت مے پوشــסּ جــــا “کالـــج” و پاشنــــﮧ بلنـــב!

اینایـــــے کــﮧ هیــچ وقـــــــــت نگـــراסּ پــــاک شــבסּ رژ لبشـــــوסּ نیستــסּ!

اینایـــــے کــﮧ موهـاشـــــــــــوסּ همیــشــﮧ |یــﮧ رنگــﮧ|!!

اینایـــــے کــﮧ عکـــــــس بــــבوסּ اבیـــــت میـــــذارסּ فیـــس بــوکشــــوסּ

اینایـــــے کــﮧ فــــرت و فــــرت سمفــونـــے “ایـــش” “ایـــش” راه نمیـــבازסּ

ایــסּ בפֿــﺘﺮﺍﯾــے کــﮧ هیــــچ وقـــــت “פֿــزه” و “جــواבه” نمــــیاב تـو בهنشــوסּ

ایـــــסּ בפֿــﺘﺮﺍﯾــے کــﮧ اگـــﮧ با یکـــــے باشـסּ کــﮧ آدمــﮧ

تـــا تهــش هستـــــסּ!!

پــــــول و مــــاشــیـסּ واسشــــوסּ مهــــــم نیســــــــــت!!

قـــــــــــבر اینــــا رو بـבونیـــב ، اینــا פֿـیـــــلے פـیفــסּ!!! ^_^

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

► ●● هــے غـَریبــﮧ
●● شـَب عـَروسے کــُت و شـلوار سیــآهش رآ بـﮧ او بپـُوشــآטּ
●● رنـگ ِ سیــآه بـﮧ مـَـرد ِ مـَـטּ خـیلے مے آیـَد
●● بـند کـروآتـش رآ خـُـودت سـفت کـُـטּ
●● ایــטּ کــآر رآ دوسـت دآرد
●● وقـتے دستــآنت رآ مے گیــرد
●● خـُـودت رآ در آغـُـوش ِ او بے انـدآز
●● بــآ ایــטּ کــآر احســآس ِ آرآمـِش مے کــُند
●● زَحمـَت ِ تــآج عـَروس رآ نــَکش
●● سـَلیقـﮧ اش رآ خـُـوب مے دآنـَم ، بـَرآیت گـِرفتـﮧ اسـت
●● خـُلآصـﮧ کـُنم غـَریبـﮧ
●● جــآטּ ِ تـُـو و جــآטּ ِ مـَـرد ِ مـَـטּ
عکس عاشقانه از دختر جدید 95

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

 ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺴﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻲ

 “ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ”

ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﺑﮕﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﺕ ﻋﺎﺩﺗﺶ ﺑﺪﯼ …

ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺘﻲ

 “ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ”

 ﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﺵ ﺭﻭﻳﺎ ﺑﺴﺎﺯﯼ …

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺷﻚ ﺩﺍﺭﻩ

“ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ”

” ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﻋﺸﻘﻢ “…

 ﻭﻗﺘﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻳﻪ ﺣﺮﻓﯽ،

ﺑﺤﺜﯽ،ﺳﻨﺪﯼ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﺶ ﻛﻨﯽ

“ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ “

 ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﻨﯽ …

ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﺴﻲ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻩ ﺷﺪﯼ …

“ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﯼ”

ﺯﻣﻴﻨﺶ ﺑﺰﻧﯽ …

ﺍﮔﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭها رو ﻛﺮﺩﻱ

 ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ جنسیت “ناﻣﺮﺩﯼ “

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

شکـــ نکـــــن !

آیــ●ــنده اے خوـاهــم ساختــــ کــه

گذشتـــه ام جلویش زآنــو بـــزند !

قـــرآر نیستــــ مـــن هـــم دلِ کَسِ دیگـــری را بسوزانـَــم !

برعکـــس کســے را کــه وارد زندگـــیم میشود

آنقـــــدر خــــوشـــبـ ♥ــتـــــ میکنــم کـــه

بـــه هر روزے کـــه جاے ” او ” نیستــــے

بـــه خودتـــــ لعنتـــــ بفرستــــے! !!!

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

عکس عاشقانه از دختر جدید 95

خــــدای من

نه آنقدر پاکم که کمکــــــــم کنی

نه آنقدر بدم که رهایـــــــــم کنی

میان این دو گـــــمم

هم خـــــــودم و هم تو را آزار میدهـــــــــــم

هر چقدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو میخواســــــــــتی

و هـــــــــرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهــــــایم کنی

آنقدر بِـیِ تو تنها هستم که بی تو یعنی هیـــ ــچ یعنی پــــــــ ـــوچ

خدایا

هیچ وقت رهایم نکن…

عكس دختران 17 سال خوشكل, عكس دختر عاشقانه, دانلود عكس دختر عاشقانه, عكس ژست دختر عاشقانه, عكس هاي دختر عاشقانه, 

اشتراک گذاری مطلب

تاکنون یک نظر ثبت شده است.

  1. همشون عالیا… مرسی

تمام حقوق مادی معنوی مطالب و طرح قالب برای سایت عاشقانه لاو 98 و تنها با ذکر منبع مجاز می باشد این سایت محفوظ است.
izmir escort izmir escort izmir escort üvey anne porno antalya escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bayan gaziantep escort bayan izmir escort bayan buca escort istanbul escort escort izmir
کانال آهنگ عاشقانه

izmit escort