خوش باش تو آه و غم عاشق به جهنم
آن مهر و صمیمیت سابق به جهنم

تو خنده مستانه بزن غرق خوشی باش
یک گوشه اگر کشت مرا دق به جهنم