خیلی عالی بود
خدا همه مادران رو حفظ کنه و رفتگان رو بیامرزه