بعضیها از خود آدم بهش دلسوزترند کم هستند اما هستند.