عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و دلتنگی

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و دلتنگی

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و دلتنگی سری جدید براتون آماده کردیم امیدوارم لذت ببرید

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و دلتنگی

پسر جون!! افتخار میکنی هرزه ای؟

افتخار میکنی هر روز با احساس یه دختر بازی میکن

ی و میری پزشو به دوستات میدی که با اینم اره!! که همه اویزونتن؟

افتخار میکنی از ۱۰تا کلمت ۱۰۰۰تاش فحشه و احترام گذاشتن به هیچ کس رو بلد نیستی؟ … …

افتخار میکنی که هر شب مستی و نوعی از پارتی نبوده که حضور نداشته باشی؟

افتخار میکنی که بگی اهل تعهد نیستی و دختر واسه بازی دادنه؟

هه این کارارو میکنی که فردا که ازدواج کردی مثلا دلت نخواد…

فکر کن دلی که مریض شد دلش نخواد….

فکر کن یه در صد احساس میکنی که خیلی شاخی که تو یه لحظه با هزار نفری؟

نه عزیز من!! اینا افتخار نیس….عقدس….کمبود

به سلامتی همه پسرهای باغیرت که با دل هیچ کسی بازی نمیکنن

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

میخـوامـ یـه جملـه سنگیــن بگــم … کمـر درد نگیــری !!! =)

.
.
.
.
.
زن زنــدگـی بـه اونــی میگــن کـه …
وقتــی بـره جلـو آیـنــه بخـواد آرایـش کـنــه , دختـرش از خـوشحـالـی جیـغ بـزنـه بگـه ;
آخ جـــووون بـابـا داره میـاد !!
نـه ایـنکـه بپـرسـه : مـامـان کجـا داریـم میـریــم ؟؟! ?

عکس غمگین و تیکه دار

 

ب سلامتیه همه مادران سرزمینم….

مادرها شبیه نخ تسبیح میمانند ،

به نسبت دانه ها کمتر خودنمایی میکنند

اما اگر نباشند هیچ دانه ای کنار دیگری نمیماند‏ !‏

خدایا نخ هیچ تسبیحی پاره نشود … .

 

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

.عکس نوشته دلتنگی و غمگین,عکس نوشته غمگین,عکس نوشته جدید,عکس نوشته تیکه دار,کارت پستال های دلتنگی و غمگین,عکس های عاشقانه غمگین دلتنگی,عکس متن دار

پـســـــر ڪـہ כل مــی بـنـــכہ

פــســـوכ مـیـشـــہ

غـیــرتــی مـیـشـــہ

تــنــــכ مـیـشــــہ

פֿــشــלּ مـیـشــــہ

بــכ اפֿــلآق مـیـشــــہ

بـچـــہ مـیـشــــہ

گـیـــر مـیـــכہ

چـوלּ تـعـصـبـــــــ כآرہ

چـوלּ مــَـرכہ

سـפֿــتــــــ تــر مـیـشـــہ از سـنـگــــــ

כلـش مـیـشـــہ כریــــــآ

غـرورش مـیـشـــہ آسـمــوלּ

نــآزڪـــ تــر مـیـشـــہ از گــُـل

פــسـش مـیـشـــہ פֿــورشـیـــــכ

مـیـجـنـگــــہ تــآ بـــہ כسـتـــــ بـیـــآرہ

امــآ وقـتــی بـــہ כسـتـتـــــ آورכ

مـیـشـی نــآمــوســش

ازش ثــروتــشـــو بـگـیـــــــر

ازش غــرورشــو بـگـیـــــــر

ازش هــوسـشــو بـگـیـــــــر

اصـلا هـمـــہ כنـیـــآشــو بـگـیـــــــر

امــآ نــآمـوسـشــو نـگـیـــر ڪـہ بـــہ פֿـــآڪـــ سـیــآہ مـیـشـیـنــــہ

بــی صــכآ گـریـــــہ مــیــڪــنــــہ

آروܢܢ هـق هـق مــیــڪــنــــہ

جـورے ڪـہ فـقــط פֿــوכش و פֿــכآش مـیــشـنــوלּ

امــآלּ از روزے ڪـہ سـیــگــــــآرشــو بــآ گـریــــہ بــڪـشــــہ

« پــیــــر مـیـشـــہ تـــو جـــوونـــــی »

سـلآمــتـــی هـمــــہ مــــــرכآآآآآآ

مـــــرכآے عــآشــــــق

مـــــرכآے بـــآغـیــرتـــــــــ

نــَـر ڪـہ زیـــآכہ امــآ مــــــرכ ڪــمـــہ !!!

ღ سـلآمـتـیـشـــوלּ

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

 

از دلَت بپرس مــال ِ کیست ؟
تـُــو مــال ِ منــی
خُودم کشفَت کرده ام
تـُــو با مـَن مــی خندی
با مـَن گریه ِ مــی کنی
درد دلَت را به ِ مـَن مــی گویــی
دیـوانـه
دلَت برایِ مـَن تـَنگ مــی شود
ضربان قلبت با مـَن بالا مــی رود
با سُکوتَم ، با صدایَم
با حضورم ، با غیبتَم

تـُــو مــال ِ منــی
این بلاها را خُودم سَرت آورده ام
به ِ مـَن مــی گویــی دوستت دارم
وَ دوست داری
آن را از زبان ِ مَن
فقط مَن بشنوی
برای که ِ مــی توانــی خُودت را لُوس کـُنــی ؟
نازَت را بخَرد
وَ بهِ تُو دست نـَزنـَد ؟
چه ِ کـَســی با یک کلمه
با یک نگاه
دلَت را مـی ریزد ؟
بَعد خُودش آن را جَمع مــی کـُنَد وَ سَرِ جایَش مــی گـُذارد ؟
چه ِ کـَســی احســاسـاتت را تـَر وُ خـُشک مــی کـُنـَد ؟
اشکـَت را در مــی آورد
بَعد پاک مــی کـُنَد ؟
چه ِ کـَســی پیش از آن که ِ حَرفت را شُروع کـُنــی
تا ته ِ آن را نَفس مــی کشَد ؟

دیـوانــه
مَن زحمتت را کشیده ام ، تا بفهمــی هَنوز مــی تَوانــی
شیطنت کُنــی ، انتظار بِکشــی ، تَپش ِ قَلب بگیـری ، عاشق ِ شَوی
تـُــو حَق نَداری خُودت را از مَن وَ مَن را از خُودت بگیری
تـُــو حَق نَداری ، ” خُودت ” را از ” خُودت ” بگیری
مَن شکایت مــی کُنَم از طَرف هَر دویمــان
از تـُــو
به تـُــو
چه ِ کـَســی قَلب مَرا آب و جارو مــی کُنَد ، دانـه ِ مــی پاشَد
تا کلمات مثل ِ کَبوتَر
از سَر وُ کـُول ِ مَن بالا بروند ؟
چه ِ کـَســی هَمان بلاهایــی را که ِ مَن سَرِ تُو آوردم
سَرِ مَن آورده ؟
من مــال ِ تـُــوام
دیـوانــه
زَحمتَم را کشیده ای
کـَشفم کـَرده ای

نَترس
چند سُوال مــی پُرسَم وَ مــی روم
یک : چند ســال پیرت کـَرده اند ؟
دو : چند ســال جوانت کـَرده ام ؟
سه : از دلَت بپرس مــال ِ کیست ؟
چهار : اگر جای ِ خُدا بُودی ، با ما چه ِ مــی کردی ؟
پنج : کــجا برویـم ؟
دستت را بـه ِ مـَن بده

.عکس نوشته دلتنگی و غمگین,عکس نوشته غمگین,عکس نوشته جدید,عکس نوشته تیکه دار,کارت پستال های دلتنگی و غمگین,عکس های عاشقانه غمگین دلتنگی,عکس متن دار

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

 

ﻗـــﻬـــ ﺮﻫﺂ ﺑـــﻬـــﺂﻧــــ ﻪ ﺍﺳــــ ﺖ !!! ﮐﺴ ﯽ ﮐ ﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ …

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺂﻧــــ ﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﻴـــ ﻦ ﻫﺰﺂﺭﺂﻥ ﻧﻘﻄـــ ﻪ ﯼ ﺳﻴـــ ﺁﻩ ﺷــ ﺐ ﺣﺘـــ ﯽ ﺍﮔــﺮ ﯾــﮏ

ﻧﻘﻄــ ﻪ ﯼ ﺳﭙﯿــ ﺪ ﺑﯿﺂﺑـــ ﺪ

ﺩﻟﯿﻠـــ ﺶ ﻣﯽ ﮐﻨــ ﺪ ﺑﺮﺂﯼ ﻣﺂﻧــ ﺪﻥ !!! ﻭ ﮐﺴــ ﯽ ﮐــ ﻪ ﻣـــ ﯽ ﺧﻮﺍﻫــ ﺪ ﺑــﺮﻭﺩ…

ﺩﺭ ﺳﭙﻴـــ ﺪﯼ ﺭﻭﺯ ﺣﺘـــ ﯽ ﺍﮔــ ﺮ ﻧﻘﻄـــ ﻪ ﺍﯼ ﺳﻴــ ﺁﻩ ﺭﺍ ﻫـــ ﻢ ﻧﻴﺎﺑــ ﺪ

ﺑﺂ ﺍﻧﮕﺸﺘـــ ﺶ ﺑـــ ﻪ ﮔﻮﺷـــ ﻪ ﺍﯼ ﺍﺷـــ ﺁﺭﻩ ﻣـــ ﯽ ﮐﻨــ ﺪ ﮐـــ ﻪ ﺍﻧـــ ﮕﺎﺭ

ﻧﻘﻄــﻪﺍﯼ ﺳﻴـــ ﺁﻩ ﻳﺂﻓﺘــ ﻪ !!!

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺑــــﮕــــﺬﺍﺭ ﺑـــﺮﻭﺩ

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

 

ماهم پوست می اندازیم ، ما هم صفحه پایانی شناسنامه ها مان روزی پر میشود ،ماهم استخوان می پوسانیم

ما هم از یاد می رویم ،….تاریخ زمین پر است از آدمیان بیشماری چون من و تو که با خود می اندیشیده اند
اگر نباشند یک جای کار دنیا می لنگد اما ، رفتند و رفتند و دنیا بهتر چرخید و از یادشان برد….هی رفیق:
هر روزبیندیش ، به چرایی هستی ات وهستی پیرامونت…بیندیش تا بدانی و بفهمی…….
بیندیش وتردید نداشته باش که ما تنها به تماشای جهان نیامده ایم.

 

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

بـابـا ، پـس فـردا بـا بـچـه هـای مـدرسـه مـی بـرنـــمون اردو . ســه هــزار تـــومــن مــیــدی ؟ بـابــا ســرش را بـــلـنــد نــکــرد . بــاصـدایــی آرام گــفــت : فــردا یـه کـم بـیـشـتـر مـسـافـر مــی بـرم، سـه هـزار تـومـن هـم بـه تـو مـیـدم . بــا وعــده ی شـــیــریــن بــــابـــا خــوابــیــد . صـبـح زود، رفــت کــنــار پــنـجـره. پــرده را کـــنـار زد . بـــاران ریـــز و تـنــدی مـــی بـــاریـد . قــطــره هــای بـــــاران بـرای رسـیـدن بـه زمـیـن مـسابـقه گـذاشـتـه بـودنـد . بــنـد دلـش پــاره شــد : آخــه تــوی ایــن بـارون کــه مـسـافــر ســوار مــوتــور بـابــام نــمــی شــه …. حالا قطرات اشک دخترک با قطرات باران هماهنگ شده بودند……

عکس نوشته های عاشقانه

 

بین خودمان بماند…

اگر از رفتن ها
نیامدن ها
و نبودن هایش بگذریم
“مرد موجودی ست زیبا و دوست داشتنی”
از نگاه
سکوت
غم
غرور
لبخند و چه و چه اش که نگو
دست هایش…
به دست هایش که برسی
کارت تمام است!
خوب نگاهشان کن!
ببین چگونه دنیا را در خود جای می دهند!
گاه با نوازشی تو را به خواب می برند و گاه به بیداری
چقدر دوست داشتنی اند زمانی که شعر می شوند
عشق است که در خیابانی شلوغ شالت را مرتب کنند
دیوانه ات می کنند زمانی که روی تنت آهسته راه می روند
به دستشان می میری
روزی که موهایت را جمع کنند و دکمه هایت را باز
راستی!
تا به حال دستت در دستش
در جیب بارانی اش جا مانده؟؟
وای!
“امان از دست مرد”

.عکس نوشته دلتنگی و غمگین,عکس نوشته غمگین,عکس نوشته جدید,عکس نوشته تیکه دار,کارت پستال های دلتنگی و غمگین,عکس های عاشقانه غمگین دلتنگی,عکس متن دار

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

فرودگاه ها بوسه های بیشتری ازسالن های عروسی به خود دیده اندو دیوارهای بیمارستان هابیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند … !

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

 

ﺍَﮔـــﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ تَنهام!!

✘ﻧــَـﻪ ﺁﺩﻡ ﺷُـــــــــــــــﺪﻡ. .✘
↯ ﻧﻪﺗُﻮﺑـــــﻪ ﮐَﺮﺩﻡ. .↯
↶ﻧﻪ ﻋــــَﻮَﺽ ﺷـــــــــــــــُﺪﻡ. .↷
↡ﻧﻪ ﺳـَـــﺮﻡ ﺷُﻠﻮﻏـــــــــــــــِــــﻪ. .↡
✧ﻧﻪ ﺩِﻟﻢ ﺟﺎیی ﮔــــﯿﺮ کـَـــــــــــــــﺮﺩﻩ. .✧
ﻧﻪ ﺩَﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻـــــــــــــــــــی ﺩﺍٰﺭﻡ. .♡
♝ﻓﻘَــﻂ ﺣﻮﺻـــــــــــــــﻠــﻪ ﻧَﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﯾﮑــــــــــــــــی ﺍِﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻡ ﺍﻋﺼﺎﺑﻤــــﻮﺧُـــــــــــــــﻮﺭﺩ ﮐُﻨــــﻪ. .♝
♞ﺑﯿﺎﺩ ﻭ ﮔﻨـــــــــــــــــــﺪ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺑـــﺮﻩ. .♞
↤ﺣﻮﺻـــــــــــــــﻠﻪ ﻧﺪٰﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﺩٰﺍﺳـــــــــــــــﺘﺎﻥ ﺑﺸﻪ ﺑﺮﺍﻡ. .↦
⇂ﺣﻮﺻﻠــــﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡﺧﺎﻟــــــــــــــــی ﺑﻨﺪﯾﺎﺷــــــــﻮﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ.⇃
ﺩﻟﻢ ﻧﻤﯿﺨــــﻮﺍﺩ ﺍﻋﺼﺎﺑﻢ ﺑﺮﯾـــــــــــــــﺰﻩ ﺑﻬـــــﻢ.
✘آره تنهــــــــــــــــــــــــــــــام. . . .✘ ↯فقط همَـــــــین√√√×××

 

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

 

ﮔــــﺮﮒ ها را دوســ♥ــت دارم

! مغـــرور…… باﺗﻌـــﺼﺐ……. بی رحـــم……. ﺑﯽ ﺍﻋــﺘﻤـــﺎﺩ….. ﺑﯽ ﺍﻋـــﺘﻨـــﺎ …. ﯾﮑـــﺘـــﺎ ..

گـــرگـــ ها را دوسـ♥ــت دارم!!!

حاضـــرن بمــــیرن ولـــی تـــن به قــــلاده نمــــیـدهـــند…..

ﻫﻤـــﯿﺸـــﻪ ﺑﺎ ﮔـــﻠﻪ ﺍﻣﺎ تـــنــها……

گـــْــ♥ـرگ بــآش تـــآ مــْــحـتــآج نــَــوآزش نــَـباشی

گــْــ♥ــرگ یــَــعــنے أرتـــِــش تـــَـــکـــ نـــَــفـــَـــره☞ تـــَـــــنـــــــهــــــــآ☞ ☜ ولـــــــــے وَحـــــشے☞

.عکس نوشته دلتنگی و غمگین,عکس نوشته غمگین,عکس نوشته جدید,عکس نوشته تیکه دار,کارت پستال های دلتنگی و غمگین,عکس های عاشقانه غمگین دلتنگی,عکس متن دار

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

 

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
.ممنونم ازت بابت خیلی چیزا

یه چیزایی که زیاد بهش فکر نمیکنیم…

مثلاً به بیمارستان هایی که پر از مریض هستو ما جزوه اونا نیستیم..

مثلاً به اینکه چشم بینا داریمو میتونیم لبخند مادر و پدرو ببینیم…

مثلاً به همین خونه ای که میدونیم فرداهم هست و آواره خیابونا نمیشیم…

مثلاً به اینکه صبح و ظهر و شب سیر از پای سفره بلند شدیم…

خدایا ازین مثلاً ها خیـــــــــــــلی زیاده

خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی

خدایا منو ببخش!!

 

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

.عکس نوشته دلتنگی و غمگین,عکس نوشته غمگین,عکس نوشته جدید,عکس نوشته تیکه دار,کارت پستال های دلتنگی و غمگین,عکس های عاشقانه غمگین دلتنگی,عکس متن دار

به سلامتی کسی که هنوز دوسش داری ولی دیگه مال تو نیست

به سلامتی اونایی که تو اوج سختی ها و مشکلات به جای اینکه تَرکمون کنن درکمون می کنن
بسلامتی اون دختری که حاضره زیر بارون خیس بشه و سرما بخوره ولی‌ سوار ماشین هیچ پسری نشه
سلامتی پسر بچه های قدیم که پشت لبشونو با ذغال سیاه می کردن که شبیه باباهاشون

بشننه مثل جوونای امروز ابروهاشونو نازک می کنن که شبیه ماماناشون بشن
به سلامتی کسی که تو خیالمونه ولی بی خیالمونه
به سلامتی دوست خوبی که مثل خط سفید وسط جاده است, تکه تکه میشه ولی بازم پا به پات میاد
و در آخر به سلامتیه دوست نازنینی که گفت: قبر منو خیلی بزرگ بسازین…. چون یه دنیا ارزو با خودم به گور میبرم

 

عکس نوشته های عاشقانه با فضای غمگین و تیکه دار

قشنگترین و لذت بخش ترین
عاشقانه ی کوتاهی که هر دختر و پسری
میتونه بزاره اینه که….
بنویسه منو عشقم به هم رسیدیم…
بسلامتی اون روز….

.عکس نوشته دلتنگی و غمگین,عکس نوشته غمگین,

به اشتراک بگذارید

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید
escort bayan istanbul escort fake taxi
کانال عکس پروفایل