از اول تا آخر رمان همش میخواست از حال بره یا حالت تهوع داشت 🙂