خدایا ای خدای مهربان التماست میکنم سایه هنرمند بزرگ ما جناب آقای اکبر عبدی بزرگترین هنرمندی که از سریالهای اجتماعی وطنز وهرشکلی که ایفای نقش کرد کلاً به دل مخاطبش مینشست خدایا ای خدای مهربان سایهءعزیزشا اول برسر خانوادهء عزیزش تا سالهای طولانی مستدام بگردان وسپس برای ما مردم همیشه سالم وتنی سالم ودلی شاد را برایش بدون کوچکترین غم غصه ازت خواستاریم ای خدای مهربان دعایم را درحق این هنرمند بزرگ مجددبرای دومین باربه استجابت برسانی عجب هنرمند بزرگیست این آقا الهی آمین آمین یارب العالمین ??☝️✌???????☝️✌