من الان چه جوری باید وارد این انجمن بشم واقعا؟
چرا انقدر کاربرو گیج می کنید آخه؟
این چه وضعشه؟
من فقط بفهمم کی طراحشه
باید بره غاز بچرونه با این طراحیش
والاااااااااااااااااااااا